شعبان خان شهناز

شعبان خان شهناز

شهرت :

شعبان خان شهناز
تاریخ وفات :
1323/09/03
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
موسیقی دان
فرزند عباس، از زمرة هنرمندان بزرگ موسیقی اصفهان به شمار می رود. وی نوازنده چیره دست سنتور، ویلن بوده و در نواختن از نوادر روزگار بود. وی در ادوار موسیقی و شناختن الحان و گوشه ها و دانستن اصطلاحات قدیم مهارت داشت. او را در استادی و چابک دستی ردیف درویش و حسینقلی تهرانی می شمردند. او با وجود اینکه خود، کامی از هنر موسیقی ندید و در ایام پیری به فقر و فاقه مبتلا بوده، پسران خود حسین، علی و جلیل شهناز را مثل خود تربیت کرد.
از هنرمندان موسیقی اصفهان، ملا حسین یزدی معروف به « حسین موسیقی» با وی معاشر و از اطلاعات و راهنمایی های او بهره می گرفت.
شعبان خان در سوم آذر سال 1323ش فوت و در صحن شرقی تکیة میر فندرسکی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عباس، از زمرة هنرمندان بزرگ موسیقی اصفهان به شمار می رود. وی نوازنده چیره دست سنتور، ویلن بوده و در نواختن از نوادر روزگار بود. وی در ادوار موسیقی و شناختن الحان و گوشه ها و دانستن اصطلاحات قدیم مهارت داشت. او را در استادی و چابک دستی ردیف درویش و حسینقلی تهرانی می شمردند. او با وجود اینکه خود، کامی از هنر موسیقی ندید و در ایام پیری به فقر و فاقه مبتلا بوده، پسران خود حسین، علی و جلیل شهناز را مثل خود تربیت کرد.
از هنرمندان موسیقی اصفهان، ملا حسین یزدی معروف به « حسین موسیقی» با وی معاشر و از اطلاعات و راهنمایی های او بهره می گرفت.
شعبان خان در سوم آذر سال 1323ش فوت و در صحن شرقی تکیة میر فندرسکی به خاک سپرده شد.