علی شهناز

علی شهناز

شهرت :

علی شهناز
تاریخ وفات :
1343/10/04
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
موسیقی دان
فرزند شعبان خان تارزن، از هنرمندان برجستة تار بود که در زمان حیاتش مانند بسیاری از هنرمندان بخصوص هنرمندان موسیقی قدرش دانسته نشد. علی شهناز از تربیت یافتگان پدر هنرمندش بود. که جلیل برادر کوچکش جرأت تار نوازی در برابر او را نداشت و تنها با تمبک او را همراهی می کرد.
از زندگی وی اطلاع بیشتری در دست نیست. وی در 19 شعبان 1384ق/4 دیماه1343ش فوت و در صحن شرقی تکیة میر به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند شعبان خان تارزن، از هنرمندان برجستة تار بود که در زمان حیاتش مانند بسیاری از هنرمندان بخصوص هنرمندان موسیقی قدرش دانسته نشد. علی شهناز از تربیت یافتگان پدر هنرمندش بود. که جلیل برادر کوچکش جرأت تار نوازی در برابر او را نداشت و تنها با تمبک او را همراهی می کرد.
از زندگی وی اطلاع بیشتری در دست نیست. وی در 19 شعبان 1384ق/4 دیماه1343ش فوت و در صحن شرقی تکیة میر به خاک سپرده شد.