نصرالله خان شه ناصری

نصرالله خان شه ناصری

شهرت :

شه ناصری
تاریخ وفات :
1343/03/23
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
شاعر
فرزند عبدالله خان لَلِه باشى بن مهدی بن عبدالله جبلی، در سال 1297ق در اصفهان متولد شد. اجداد او در جبل قهپایه اصفهان در قریة حریصه ساکن بوده و خود را از اولاد شاه ناصر مدفون در مزرعة شنانه جبل قهپایه مى دانستند.
وى سال ها به کارهاى دولتى اشتغال داشت و سپس گوشة انزوا را برگزید. گاهى بر حسب اقتضاى حال به سرودن شعر مى پرداخت و «شه ناصرى» تخلص مى کرد.
از وی اشعارى در نعت حضرت رسول اکرم (ص) و مصیبت حضرت سید الشهداء (ع) به جا مانده است.
قسمتى از اشعار او با عنوان « تحفةالجاوید» به چاپ رسیده است.
شه ناصرى در روز شنبه 23 خرداد 1343ش/ 2 صفر 1384ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالله خان لَلِه باشى بن مهدی بن عبدالله جبلی، در سال 1297ق در اصفهان متولد شد. اجداد او در جبل قهپایه اصفهان در قریة حریصه ساکن بوده و خود را از اولاد شاه ناصر مدفون در مزرعة شنانه جبل قهپایه مى دانستند.
وى سال ها به کارهاى دولتى اشتغال داشت و سپس گوشة انزوا را برگزید. گاهى بر حسب اقتضاى حال به سرودن شعر مى پرداخت و «شه ناصرى» تخلص مى کرد.
از وی اشعارى در نعت حضرت رسول اکرم (ص) و مصیبت حضرت سید الشهداء (ع) به جا مانده است.
قسمتى از اشعار او با عنوان « تحفةالجاوید» به چاپ رسیده است.
شه ناصرى در روز شنبه 23 خرداد 1343ش/ 2 صفر 1384ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون شد.
فرزندش مرتضى شه ناصر (م: 26 رمضان 1401) نیز در این تکیه مدفون است. ماده تاریخ فوت نصرالله خان از استاد همایی بر سنگ مزارش چنین است:
بهر تاریخ فوتش، خواستم سال شمسى/ در جوابم سنا گفت: رفت شه ناصرى آه