عبدالجواد شیخ الاسلامی سبزواری

عبدالجواد شیخ الاسلامی سبزواری

شهرت :

شیخ الاسلامی سبزواری
تاریخ وفات :
14/07/1374
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا علی فرزند محمد رحیم سوم است. پدرش میرزا علی دومین فرزند پسر حاج محمد رحیم سوم از دختر حاج شیخ محمدباقر مسجدشاهی بود.
میرزا علی را بعد از وفات برادرش، در سال 1309ق بر حسب قاعدة زمان باید به منصب شیخ الاسلامی منصوب می کردند اما به دلیل لکنت زبانش که در موقع سخن گفتن کلمات را تکرار می کرد؛ برادر کوچکترش، میرزا علی اکبر را به جای وی به مقام شیخ الاسلامی تعیین نمودند.
میرزا علی از نظر موقعیت خانوادگی مورد احترام و اکرام عموم طبقات مردم اصفهان به خصوص علما و اعیان بود. وی در اصفهان وفات نمود و در تکیة آقا شیخ مرتضی ریزی در سمت جنوبی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا علی فرزند محمد رحیم سوم است. پدرش میرزا علی دومین فرزند پسر حاج محمد رحیم سوم از دختر حاج شیخ محمدباقر مسجدشاهی بود.
میرزا علی را بعد از وفات برادرش، در سال 1309ق بر حسب قاعدة زمان باید به منصب شیخ الاسلامی منصوب می کردند اما به دلیل لکنت زبانش که در موقع سخن گفتن کلمات را تکرار می کرد؛ برادر کوچکترش، میرزا علی اکبر را به جای وی به مقام شیخ الاسلامی تعیین نمودند.
میرزا علی از نظر موقعیت خانوادگی مورد احترام و اکرام عموم طبقات مردم اصفهان به خصوص علما و اعیان بود. وی در اصفهان وفات نمود و در تکیة آقا شیخ مرتضی ریزی در سمت جنوبی به خاک سپرده شد.
فرزند ایشان میرزا عبدالجواد در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر نزد علما تحصیل کرد. وی عالمی خلیق و مهربان و دوست دار علما بود.