سید علی اکبر صدرالاطباء

سید علی اکبر صدرالاطباء

شهرت :

صدرالاطباء
تاریخ وفات :
1/01/1335
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
از پزشکان اواخر دوره قاجاری، فرزند میرزا هادى طبیب بن میرزا کوچک طبیب است.
سید على اکبر، افلاطون زمان و جالینوس دوران و از علما و اطباى بوده که اطباء قدیم و جدید به علمش معترف بوده اند.
وى از محضر پربار آخوند میرزا عبدالجواد مدرس خراسانى، مدرس طب بهره برده و خود نیز به تدریس طب اشتغال داشته است، از جمله شاگردانش: میرزا ابوالقاسم ناصرحکمت، آخرین مدرس و طبیب سنتى اصفهان و شیخ محمد رضا جرقویه اى حائرى بوده اند.
از آثارش کتاب « فصول العلاج» در صد هزار بیت است که به ناصرالدین شاه اهداء گردیده و به سبب آن لقب مذکور با مستمرى برایش مقرر شد.
وى در سال 1335ق در سن90 سالگى وفات کرد و نزدیک مزار فاضل هندى مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
از پزشکان اواخر دوره قاجاری، فرزند میرزا هادى طبیب بن میرزا کوچک طبیب است.
به نوشته سید عبدالحجة بلاغى: «حاج میرزا کوچک از سادات حسینى اصفهان بوده و نسبشان به سید مرتضى طبیب حضرت معصومه، سلام الله علیها، منتهى مى شود که در قم مدفون است».
فرزندان میرزا کوچک طبیب عبارتند از:
1. میرزا بزرگ طبیب؛ پدر میرزا حبیب الله طبیب و میرزا عبدالعلى طبیب.
2. میرزا عبدالوهاب طبیب؛
3. میرزا محمد طبیب؛ پدر میرزا محمد على طبیب که در سن 90 سالگى در 5 شوال 1353ق وفات کرد و در تکیة ملک مدفون شد. فرزند دیگر میرزا محمد، آقا جلال طبیب و دکتر سید ابوالقاسم ممتاز( هر دو در کنار پدرشان در تکیة ملک مدفون شد).
4. میرزا هادى طبیب(مدفون در سرقبر آقا)؛ پدر سید على اکبر صدرالاطباء، میرزا کوچک طبیب و میرزا عقیل طبیب.
سید على اکبر، افلاطون زمان و جالینوس دوران و از علما و اطباى بوده که اطباء قدیم و جدید به علمش معترف بوده اند.
وى از محضر پربار آخوند میرزا عبدالجواد مدرس خراسانى، مدرس طب بهره برده و خود نیز به تدریس طب اشتغال داشته است، از جمله شاگردانش: میرزا ابوالقاسم ناصرحکمت، آخرین مدرس و طبیب سنتى اصفهان و شیخ محمد رضا جرقویه اى حائرى بوده اند.
از آثارش کتاب « فصول العلاج» در صد هزار بیت است که به ناصرالدین شاه اهداء گردیده و به سبب آن لقب مذکور با مستمرى برایش مقرر شد.
وى در سال 1335ق در سن90 سالگى وفات کرد و نزدیک مزار فاضل هندى مدفون گردید. بلاغى در «فرهنگ تاریخ نائین» مى نویسد:«از مورخ معاصر حاج میرزا حسن خان انصارى درباره معلومات و فضائل ایشان شرحى شنیدم. و از دیگرى مسموع افتاد که صدر در هنگام احتضار، دم آخر نگاهى به عائلة خود کرده و این شعر را خوانده است که:
یقولون ان الموت صعب وانما مفارقة الاحباب والله اصعب»
فرزندش سید حسین اشرف الحکماء در سال 1368ق درمراجعت از سفر حج در کربلاى معلى وفات کرد و در وادى السلام نجف اشرف مدفون شد.