سید عبدالوهاب صدرالعلما

سید عبدالوهاب صدرالعلما

شهرت :

سید عبدالوهاب صدرالعلما
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه صدر
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند سید محمد صدرالعلما شمس آبادی است.
سید عبدالوهاب نزد علما اصفهان تحصیل کرده و در مسجد محلة شمس آباد واقع در کوچة حاج زرگرباشی به نام مسجد صدرالعلما یا مسجد آقا سید عبدالوهاب اقامة جماعت می نموده است. سید عبدالوهاب عالم متنفذ و مشهور در کلیة قضایای اصفهان در دورة آقا نجفی و بعد از آن و از اعضای مؤثر و فعال بوده است. وی نزد خاص و عام محبوبیتی داشته است.
تاریخ فوت وی مشخص نگردید. پس از وفات در تکیة آقا حسین خوانساری به خاک سپرده شد. سنگ مزار وی از بین رفته است.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد صدرالعلما شمس آبادی است و نسب وی بر اساس شجره نامة منقور بر سنگ مزار فرزندش، سید محمد حسینی ملقب به منیرالدین، چنین است: سید عبدالوهاب بن سید محمد بن مهدی بن محمدعلی بن علی بن ابی القاسم بن مؤمن بن حسین بن عباد بن طاهر ملقب به ابی الفتح بن حبیب الله بن حسین بن غیاث الاسلام بن محمد بن شمس الدین بن حبیب الله بن باقر بن نجیب الدین بن محمد بن ناصر ملقب به ناصرالدین بن مرتضی بن علی بن حسین بن پاشا بن حسن بن پاشا ابی محمد حسن ابن ابی عبدالله حسین الاصغر ابن سیدالساجدین زین العابدین علی بن ابی عبدالله الحسین الشهید ابن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم السلام.
سید عبدالوهاب نزد علما اصفهان تحصیل کرده و در مسجد محلة شمس آباد واقع در کوچة حاج زرگرباشی به نام مسجد صدرالعلما یا مسجد آقا سید عبدالوهاب اقامة جماعت می نموده است. سید عبدالوهاب عالم متنفذ و مشهور در کلیة قضایای اصفهان در دورة آقا نجفی و بعد از آن و از اعضای مؤثر و فعال بوده است. وی نزد خاص و عام محبوبیتی داشته است.
تاریخ فوت وی مشخص نگردید. پس از وفات در تکیة آقا حسین خوانساری به خاک سپرده شد. سنگ مزار وی از بین رفته است.
از وی سه پسر ماند، به نام های سید محمد هادی صدرالعلما مدفون در آرامگاه خانوادگی صدرالعلما در تکیة خوانساری و سید مهدی صدرهاشمی معروف به آقاجان مدفون در کنار برادرش و عالم فاضل سید محمدحسین ملقب به منیرالدین مدفون در بقعة تکیة خوانساری .