ملا عبدالله صدرالمحدثین خوانساری

ملا عبدالله صدرالمحدثین خوانساری

شهرت :

ملا عبدالله صدرالمحدثین خوانساری
تاریخ وفات :
7/01/1293
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فاضل متقی، فرزند حاجی میرزا حسین روضه خوان از منبریان معروف و روضه خوانان برجستة اصفهان روزگار خویش محسوب می شد. اخلاص و ارادت وی به خاندان اهل بیت (علیهم السلام) چنان بود که به نوشتة ملا عبدالکریم گزی در حال شدت مرض ترک ذکر مصیبت ننمود. سید محمدعلی مبارکه ای در موردش می نویسد: « از معاریف اهل منبر و روضه خوانهای مشهور بود و از خصوصیات او مثنوی خواندن بود به طوری که امروز در میان دانشمندان موسیقی و صاحبان آواز طرز خواندن آن مثنوی به مثنوی ملا عبدالله معروف است».
وی در روز 7 محرم 1293ق وفات یافت و در تکیة حاج محمد جعفر آباده ای به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فاضل متقی، فرزند حاجی میرزا حسین روضه خوان از منبریان معروف و روضه خوانان برجستة اصفهان روزگار خویش محسوب می شد. اخلاص و ارادت وی به خاندان اهل بیت (علیهم السلام) چنان بود که به نوشتة ملا عبدالکریم گزی در حال شدت مرض ترک ذکر مصیبت ننمود. سید محمدعلی مبارکه ای در موردش می نویسد: « از معاریف اهل منبر و روضه خوانهای مشهور بود و از خصوصیات او مثنوی خواندن بود به طوری که امروز در میان دانشمندان موسیقی و صاحبان آواز طرز خواندن آن مثنوی به مثنوی ملا عبدالله معروف است».
وی در روز 7 محرم 1293ق وفات یافت و در تکیة حاج محمد جعفر آباده ای به خاک سپرده شد. نقل است که تا حالت جان دادن از برای خودش مصیبت و سوگواری های حضرت امام حسین(علیه السلام) را می خواند و گریه می کرد و در آن حال مرد.