میرزا محمد صدرالواعظین آزادانی

میرزا محمد صدرالواعظین آزادانی

شهرت :

صدرالواعظین آزادانی
تاریخ وفات :
1319/06/01
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم زاهد و واعظ کامل. از فضلاى اهل منبر اصفهان و فرزند شیخ صفی الدین.
در حدود سال 1290ق در محلة آزادان اصفهان متولد شد. ادبیات عرب را نزد اساتیدى چون آقا سید محمود کلیشادى و حاج سید مهدى نحوى فرا گرفت و پس از تحصیل سطوح فقه و اصول، به درس حاج سید محمد باقر درچه اى حاضر شد و به استفاده پرداخت.
وى مردى صالح و دین دار و مطلع به کتب تاریخ و اخبار بود. در کتاب «تذکرة المعاصرین» آمده: « الواعظ البصیر و الشیخ الصالح الخبیر، المستغرق فى بحار رحمة الله، الآقا میرزا محمد مشهور به صدر آزادانى، از اجله وعاظ و مطلعین از اخبار و روایات، و متتبعین در تألیفات بود. وى مبتلا به عسرت و بیچارگى و گرفتار فقر و تنگدستى بود. عالم فاضل متقى الشیخ محمد حسین مظاهرى کرونى تعریف بلیغ و تمجید زیادى از او مى نمودند، و کفى بذلک شهیداً». وی سرانجام در روز جمعه 28 رمضان1360ق /شهریور1319ش وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم زاهد و واعظ کامل. از فضلاى اهل منبر اصفهان و فرزند شیخ صفی الدین.
در حدود سال 1290ق در محلة آزادان اصفهان متولد شد. ادبیات عرب را نزد اساتیدى چون آقا سید محمود کلیشادى و حاج سید مهدى نحوى فرا گرفت و پس از تحصیل سطوح فقه و اصول، به درس حاج سید محمد باقر درچه اى حاضر شد و به استفاده پرداخت.
وى مردى صالح و دین دار و مطلع به کتب تاریخ و اخبار بود. در کتاب «تذکرة المعاصرین» آمده: « الواعظ البصیر و الشیخ الصالح الخبیر، المستغرق فى بحار رحمة الله، الآقا میرزا محمد مشهور به صدر آزادانى، از اجله وعاظ و مطلعین از اخبار و روایات، و متتبعین در تألیفات بود. وى مبتلا به عسرت و بیچارگى و گرفتار فقر و تنگدستى بود. عالم فاضل متقى الشیخ محمد حسین مظاهرى کرونى تعریف بلیغ و تمجید زیادى از او مى نمودند، و کفى بذلک شهیداً». وی سرانجام در روز جمعه 28 رمضان1360ق/شهریور1319ش وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.
اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:
رفت در ماه مبارک از جهان/واعظ فرزانة شیرین بیان
بود معروف او به صدر الواعظین/از جهان شد سوى گلزار جنان