محمدتقی خان صدری

محمدتقی خان صدری

شهرت :

صدری
تاریخ وفات :
1326/05/01
مزار :
تکیه صدر
زمینه فعالیت :
فرزند محمدعلی خان از فرهنگیان قدیم اصفهان در سال1270ش در اصفهان متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی خود را در آموزشگاهی که از طرف هیأت کاتولیک به نام ستارة صبح در اصفهان تأسیس شده بود به پایان رسانیده و گواهینامة کامل متوسطة خود را از هیأت نامبرده به دست آورد. محمد تقی خان از سال1294ش به خدمت فرهنگ مشغول شد.
ابتدا به سمت دبیری و سپس به مدیریت مدرسة دولتی شماره یک منصوب شد و تا زمانی که این مؤسسه به نام دبیرستان موسوم گردید، کماکان ریاست آن را عهده دار بود. وی سالها مدیر دبیرستان سعدی اصفهان و دبیرستان صارمیه بود. در طی خدمت همواره با روی گشاده وظایف محوله را انجام می داد. فردی معتقد و خوش رفتار و با کفایت بود. او به سال1309ش موفق به دریافت مدال درجه اول علمی شد. از سال1314ش ریاست تحقیق اوقاف اصفهان نیز به وی محول گردید و از سال1325ش تا هنگام وفات سمت معاونت اداره فرهنگ را نیز عهده دار بود.
محمد تقی خان صدری در اول مرداد1326ش فوت و در تکیة خانوادگی صدری ها نزدیک تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمد علی خان از فرهنگیان قدیم اصفهان در سال1270ش در اصفهان متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی خود را در آموزشگاهی که از طرف هیأت کاتولیک به نام ستارة صبح در اصفهان تأسیس شده بود به پایان رسانیده و گواهینامة کامل متوسطة خود را از هیأت نامبرده به دست آورد. محمد تقی خان از سال1294ش به خدمت فرهنگ مشغول شد.
ابتدا به سمت دبیری و سپس به مدیریت مدرسة دولتی شماره یک منصوب شد و تا زمانی که این مؤسسه به نام دبیرستان موسوم گردید، کماکان ریاست آن را عهده دار بود. وی سالها مدیر دبیرستان سعدی اصفهان و دبیرستان صارمیه بود. در طی خدمت همواره با روی گشاده وظایف محوله را انجام می داد. فردی معتقد و خوش رفتار و با کفایت بود. او به سال1309ش موفق به دریافت مدال درجه اول علمی شد. از سال1314ش ریاست تحقیق اوقاف اصفهان نیز به وی محول گردید و از سال1325ش تا هنگام وفات سمت معاونت اداره فرهنگ را نیز عهده دار بود.
محمد تقی خان صدری در اول مرداد1326ش فوت و در تکیة خانوادگی صدری ها نزدیک تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد. استاد همایی دو بیت شعر در مرثیه و ماده تاریخ فوت او سروده که بر سنگ مزارش حک شده است:
آه و دریغ و فغان که شد برون ناگهان
ز مجمع صدریان پای محمد تقی
به سال شمسی سنا از پی تاریخ گفت
شود بصدر جنان جای محمد تقی