نادر صدری پور

نادر صدری پور

شهرت :

صدری پور
تاریخ وفات :
1350/01/01
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
شاعر
فرزند سیف الله رفیع صدرى از شعرا و ادباى معاصر اصفهان است.
از اشعار جالب او که نشان از مهارت شاعرانه اش در به نظم کشیدن و ترسیم اوضاع اجتماعى و اخلاقى دارد، مثنوى نسبتآ بلندى است که خود از آن به نام «کمدى مستى» یاد کرده است. سبک وی طنز با زبان عامیانة اصفهان و تخلص «لولو خمیره» است. او از افراد بانفوذ و صاحب منصب در اصفهان و از خاندان بزرگ صدرىپور بود که از جمله مناصبش فرماندارى نجفآباد بوده است.
وی در سال 1350ش فوت و در تکیة فیض به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سیف الله رفیع صدرى از شعرا و ادباى معاصر اصفهان است.
از اشعار جالب او که نشان از مهارت شاعرانه اش در به نظم کشیدن و ترسیم اوضاع اجتماعى و اخلاقى دارد، مثنوى نسبتآ بلندى است که خود از آن به نام «کمدى مستى» یاد کرده است. سبک وی طنز با زبان عامیانة اصفهان و تخلص «لولو خمیره» است. او از افراد بانفوذ و صاحبمنصب در اصفهان و از خاندان بزرگ صدرىپور بود که از جمله مناصبش فرماندارى نجفآباد بوده است.
وی در سال 1350ش فوت و در تکیة فیض به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش به خط ثلث اشعاری از غفورزاده متخلص به «طلایى» نوشته شده است:
رفت صدرى پور(نادر) در جنان/آنکه نادر بود در شعر و بیان
آنکه جایش بود صدر انجمن/جاى او خالیست بین دوستان
شاعر آزاده و روشن ضمیر/ نکته سنج و نکته فهم و نکته دان
نیک خواه و نیک نفس و نیک دل/ باوفا و باصفا و مهربان
آن که با شعر ملیح و آبدار /روح مى بخشید بر پیر و جوان
رفت از دار فنا و تا ابد /هست شعرش همچو نامش جاودان
خواست با تاریخ شمسى طبع من/ سال فوتش را رقم سازد عیان
سر طلایى برد در جمع و نوشت:/ روح صدرى پور باشد در جنان