سید علیرضا صفا قائنی

سید علیرضا صفا قائنی

شهرت :

صفا قائنی
تاریخ وفات :
24/03/1313
مزار :
تکیه میرزا رفیعا
زمینه فعالیت :
شاعر,خوشنویس,ادیب
طبیب فاضل ، ادیب شاعر و خوشنویس در قرن سیزدهم هجری و ابتدای قرن چهاردهم است. پدرش میرزا اسماعیل از عرفای ممتاز عصر خود به شمار می رفته و در جوانی به قصد تحصیل از خراسان به اصفهان آمده و در اصفهان مقیم و متأهل گشت. فرزندان میرزا اسماعیل همه در اصفهان متولد شده و در این شهر نشو و نما یافتند.
یکی از برادرانش میرزا محمد علی اصفهان حکیم، ریاضی دان و خطاط نامدار عهد قاجار است و صاحب آثار و تألیفات ارزشمند بوده و شاگردان برجسته ای را تربیت نمود.
میرزا علیرضا متخلص به « صفا » در زمان خود از افاضل اطبا و شعرا و خوشنویسان اصفهان بوده است. در انجمن های ادبی اصفهان مانند انجمن ابوالفقراء و انجمن عنقا مرتب حاضر می شد و در ساختن غزل های طرحی شرکت می جست.
از میرزا علیرضا یک نسخة غزلیات او به خط خودش در کتابخانه سلطان القرایی در تهران است .
وی از هنر نقاشی نیز بهرة کافی داشته و نقاشی های کتاب مثنوی مولانا جلال الدین، که به خط میرزا محمدعلی قائنی نوشته شده، کار اوست.
سرانجام این طبیب و ادیب شاعر در 24 ربیع الاول 1313 ق درگذشت و در تکیة میرزا رفیعا تخت فولاد به خاک سپرده شد که در توسعه فرودگاه اصفهان آثار این قبر از بین رفته است.

مشروح زندگی نامه
سید علیرضا حسینی قائنی، طبیب فاضل ، ادیب شاعر و خوشنویس در قرن سیزدهم هجری و ابتدای قرن چهاردهم است. وی از مردم قائن خراسان و از سادات حسینی است. پدرش میرزا اسماعیل از عرفای ممتاز عصر خود به شمار می رفته و در جوانی به قصد تحصیل از خراسان به اصفهان آمده و در اصفهان مقیم و متأهل گشت. فرزندان میرزا اسماعیل همه در اصفهان متولد شده و در این شهر نشو و نما یافتند.
یکی از برادرانش میرزا محمد علی اصفهان حکیم، ریاضی دان و خطاط نامدار عهد قاجار است و صاحب آثار و تألیفات ارزشمند بوده و شاگردان برجسته ای را تربیت نمود.
میرزا علیرضا متخلص به « صفا » در زمان خود از افاضل اطبا و شعرا و خوشنویسان اصفهان بوده است. معاصر شعرایی چون مسکین، پرتو، عنقا، عمان، دهقان سامانی، بیضا، آشفته و شعرای دیگر بود. در انجمن های ادبی اصفهان مانند انجمن ابوالفقراء و انجمن عنقا مرتب حاضر می شد و در ساختن غزل های طرحی شرکت می جست.
از میرزا علیرضا یک نسخة غزلیات او به خط خودش به قلم نستعلیق و شکسته نستعلیق خوش مشتمل بر چهارده برگ موجود است و آن را در سال 1308 ق به مسعود میرزا ظل السلطان اهدا کرده که در کتابخانه سلطان القرایی در تهران هست مقداری از اشعارش در کتاب کارنامة خاندان بشارت به چاپ رسیده است.
وی از هنر نقاشی نیز بهرة کافی داشته و نقاشی های کتاب مثنوی مولانا جلال الدین، که به خط میرزا محمدعلی قائنی نوشته شده، کار اوست.
از آثار کتابت او مجموعه ای به شماره668 در کتابخانه ملک است که رسالة « الادوار» صفی الدین عبدالمؤمن ارموی در موسیقی را به خط شکسته نستعلیق نوشته و رسالة« آداب آوازها و ذکرهائی که در منابر و جز آن خوانده می شود» را به خط نسخ و نستعلیق نوشته و رسالة« المیراث» را به خط شکسته نستعلیق به سال 1275ق به پایان رسانده است.
سرانجام این طبیب و ادیب شاعر در 24 ربیع الاول 1313 ق درگذشت و در تکیة میرزا رفیعا تخت فولاد به خاک سپرده شد که در توسعه فرودگاه اصفهان آثار این قبر از بین رفته است.