محمدحسن میرزا صفوی نواب

محمدحسن میرزا صفوی نواب

شهرت :

صفوی نواب
تاریخ وفات :
15/09/1232
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
فرزند نواب محمدابراهیم میرزا، متولی آستان مبارکة رضویه، و از اعیان فضلا و اشراف و نوادة دختری شاه سلطان حسین صفوی بوده است. وی در شب یک شنبه15 رمضان 1232ق فوت شد و مزارش در ضلع جنوب غربی قبر علامه ملا اسماعیل خواجویی است.
مشروح زندگی نامه
فرزند نواب محمدابراهیم میرزا، متولی آستان مبارکة رضویه، و از اعیان فضلا و اشراف و نوادة دختری شاه سلطان حسین صفوی بوده است. وی در شب یک شنبه15 رمضان 1232ق فوت شد و مزارش در ضلع جنوب غربی قبر علامه ملا اسماعیل خواجویی است. سنگ قبرش از جنس مرمر خاکستری به ابعاد56×82 سانتیمتر است. متن سنگ نوشته شامل8 سطر به خط ثلث است. سطر نخست آیة 58 از سورة فرقان و حجاری استاد علی ابن موسی است.