سید محمدکاظم طالقانی

سید محمدکاظم طالقانی

شهرت :

طالقانی
تاریخ وفات :
1/01/1117
مزار :
تکیه میرزا رفیعا
زمینه فعالیت :
فرزند سید حسین، از علما و بزرگان و زاهدان دورة صفویه بوده که در اصفهان سکونت داشته است.
سید محمد کاظم در سال 1117ق فوت و در خارج از تکیة میرزا رفیعا به خاک سپرده شد. مزار وی از بین رفته است.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید حسین، از علما و بزرگان و زاهدان دورة صفویه بوده که در اصفهان سکونت داشته است.
سید محمد کاظم در سال 1117ق فوت و در خارج از تکیة میرزا رفیعا به خاک سپرده شد. مزار وی از بین رفته است.