سید عباس طباطبایی

سید عباس طباطبایی

شهرت :

سید عباس طباطبایی
تاریخ وفات :
1353/11/18
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
فرزند حاج سید محمد علی بن سید زین العابدین، از روحانیون منبری شهر خوراسگان به شمار می آید. وی در محله پزوه در شهر خوراسگان متولد شد و در کودکی از وجود پدر خود علم آموخت. بعدها، در حوزة علمیة اصفهان از محضر درس شیخ محمدرضا نجفی، حاج آقا رحیم ارباب و سید محمدرضا خراسانی بهره برد. وی سال ها در محلة پزوه خوراسکان و شهرهای اطراف به نماز جماعت و وعظ و خطابه مشغول بود و از آنجایی که حافظ کل قرآن بود، در منبرهایشان بیشتر از آیات قرآن استفاده می کرد. وی بسیار مورد توجه استادان خود بخصوص حاج آقا رحیم ارباب و سید محمدرضا خراسانی بود.
ایشان دارای چهار پسر بود و بزرگترین آنها سید محمد طباطبایی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان بود که چندی پیش فوت نمود.
وی سرانجام در 25 محرم1395ق/ 18 بهمن 1353ش فوت و پس از تشییع جنازة باشکوه توسط مردم شهر خوراسگان و در تکیة ملک( گلستان شهدا) آرمید.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج سید محمد علی بن سید زین العابدین، از روحانیون منبری شهر خوراسگان به شمار می آید. وی در محله پزوه در شهر خوراسگان متولد شد و در کودکی از وجود پدر خود علم آموخت. بعدها، در حوزة علمیة اصفهان از محضر درس شیخ محمدرضا نجفی، حاج آقا رحیم ارباب و سید محمدرضا خراسانی بهره برد. وی سال ها در محلة پزوه خوراسکان و شهرهای اطراف به نماز جماعت و وعظ و خطابه مشغول بود و از آنجایی که حافظ کل قرآن بود، در منبرهایشان بیشتر از آیات قرآن استفاده می کرد. وی بسیار مورد توجه استادان خود بخصوص حاج آقا رحیم ارباب و سید محمدرضا خراسانی بود.
ایشان دارای چهار پسر بود و بزرگترین آنها سید محمد طباطبایی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان بود که چندی پیش فوت نمود.
وی سرانجام در 25 محرم1395ق/ 18 بهمن 1353ش فوت و پس از تشییع جنازة باشکوه توسط مردم شهر خوراسگان و در تکیة ملک( گلستان شهدا) آرمید.