سیدمحمد طباطبایی

سیدمحمد طباطبایی

شهرت :

طباطبایی
تاریخ وفات :
1/01/1380
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
فرزند حجت الاسلام حاج سید جواد طباطبایی بن سید زین العابدین طباطبایی خوراسکانی است. وی تحصیلات خود را در حوزة علمیه اصفهان نزد علمای بزرگ آن دوره به پایان رسانید و همچون پدرش در شهر خوراسکان به وعظه و خطابه پرداخت. از قول فرزندش سید حسن طباطبایی علوی گفته شده است که وی در حد اجتهاد بوده و از مهم ترین روحانیون منبری آن دوره در شهر خوراسکان و اصفهان به شمار می آمده است.
از فرزندان ایشان نیز دو پسر به نامهای سید حسن طباطبایی علوی خوراسکانی و سید ابوالقاسم هاشمی( ساکن و مدفون در تهران) در سلک روحانیت درآمدند.
سید حسن طباطبایی علوی در طول حیات خود از محضر آیات عظام: امام خمینی، سید محمدرضا خراسانی ، شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، شیخ محمدرضا نجفی استفاده برد و از حضرات آیات، نجفی مرعشی، ثقة السلام و شیخ محمدرضا نجفی دارای اجازه است.
علوی در زمان حیات خود پایگاه معنوی مردم شهر خوراسکان به شمار می آمد و خدمات زیادی نیز برای آن شهر انجام داد. وی سرانجام در سن 95 سالگی وفات یافت. برادر ایشان نیز در تهران ساکن بود و فرزندش هاشمی طبا از وزیران دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
سید محمد طباطبایی سرانجام در سال 1380ق وفات یافت و در در تکیة ملک( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حجت الاسلام حاج سید جواد طباطبایی بن سید زین العابدین طباطبایی خوراسکانی است. وی تحصیلات خود را در حوزة علمیه اصفهان نزد علمای بزرگ آن دوره به پایان رسانید و همچون پدرش در شهر خوراسکان به وعظه و خطابه پرداخت. از قول فرزندش سید حسن طباطبایی علوی گفته شده است که وی در حد اجتهاد بوده و از مهم ترین روحانیون منبری آن دوره در شهر خوراسکان و اصفهان به شمار می آمده است.
از فرزندان ایشان نیز دو پسر به نامهای سید حسن طباطبایی علوی خوراسکانی و سید ابوالقاسم هاشمی( ساکن و مدفون در تهران) در سلک روحانیت درآمدند.
سید حسن طباطبایی علوی در طول حیات خود از محضر آیات عظام: امام خمینی، سید محمدرضا خراسانی ، شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، شیخ محمدرضا نجفی استفاده برد و از حضرات آیات، نجفی مرعشی، ثقة السلام و شیخ محمدرضا نجفی دارای اجازه است.
علوی در زمان حیات خود پایگاه معنوی مردم شهر خوراسکان به شمار می آمد و خدمات زیادی نیز برای آن شهر انجام داد. وی سرانجام در سن 95 سالگی وفات یافت. برادر ایشان نیز در تهران ساکن بود و فرزندش هاشمی طبا از وزیران دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
سید محمد طباطبایی سرانجام در سال 1380ق وفات یافت و در در تکیة ملک( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.