میرزا زین العابدین طباطبایی خوراسکانی

میرزا زین العابدین طباطبایی خوراسکانی

شهرت :

طباطبایی خوراسکانی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
خوشنویس
فرزند سید محمد طباطبایی است که هر دو از علمای منبری شهر خوراسگان به شمار می آمدند. جد این خاندان امامزاده میر قوام الدین مدفون در منطقه گورت است.
از آثار کتابت وی دو جلد « شرح لمعه» است که نزد احفاد او موجود است.
ایشان دارای دو پسر به نام های سید جواد و سید محمد علی بوده که هر دو در سلک روحانیت سال ها به ارشاد و هدایت مردم شهر خوراسگان می پرداختند.
میرزا زین العابدین، سرانجام پس از عمری تبلیغ دین مبین اسلام وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان در کنار قبر پدرش در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد. امروزه از قبر ایشان اثری باقی نمانده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد طباطبایی است که هر دو از علمای منبری شهر خوراسگان به شمار می آمدند. جد این خاندان امامزاده میر قوام الدین مدفون در منطقه گورت است.
از آثار کتابت وی دو جلد « شرح لمعه» است که نزد احفاد او موجود است.
ایشان دارای دو پسر به نام های سید جواد و سید محمد علی بوده که هر دو در سلک روحانیت سال ها به ارشاد و هدایت مردم شهر خوراسگان می پرداختند.
میرزا زین العابدین، سرانجام پس از عمری تبلیغ دین مبین اسلام وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان در کنار قبر پدرش در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد. امروزه از قبر ایشان اثری باقی نمانده است.