میرزا محمد طبیب خراسانی

میرزا محمد طبیب خراسانی

شهرت :

مجدالحکما
تاریخ وفات :
1331/01/01
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
طبیب
طبیب حاذق، مشهور به « مجدالحکماء» فرزند میرزا محمد جعفر خراسانی، در سال 1248ش به دنیا آمد. وی از اساتید طب قدیم و جدید بوده و در سن هشتاد و سه سالگی در هفتم دی1331ش وفات یافت و پیکرش را در سمت جنوب تکیة بروجردی به خاک سپردند.
مجدالحکماء، برادری به نام میرزا محمد حسین اصفهانی ملقب به « دبیرالحکما» داشته که از فارغ التحصیلان مدرسة دارالفنون در رشتة طب بوده. وی در تهران روزنامة الجمال را به سال 1325ش تأسیس و مندرجات آن مواعظ سید جمال الدین واعظ اصفهانی در آغاز مشروطیت را شامل می شده است. میرزا محمد حسین پس از این روزنامه، روزنامة جمالیه را در همدان منتشر نمود.

مشروح زندگی نامه
طبیب حاذق، مشهور به « مجدالحکماء» فرزند میرزا محمد جعفر خراسانی، در سال 1248ش به دنیا آمد. وی از اساتید طب قدیم و جدید بوده و در سن هشتاد و سه سالگی در هفتم دی1331ش وفات یافت و پیکرش را در سمت جنوب تکیة بروجردی به خاک سپردند.
مجدالحکماء، برادری به نام میرزا محمد حسین اصفهانی ملقب به « دبیرالحکما» داشته که از فارغ التحصیلان مدرسة دارالفنون در رشتة طب بوده. وی در تهران روزنامة الجمال را به سال 1325ش تأسیس و مندرجات آن مواعظ سید جمال الدین واعظ اصفهانی در آغاز مشروطیت را شامل می شده است. میرزا محمد حسین پس از این روزنامه، روزنامة جمالیه را در همدان منتشر نمود.