محمدحسین عارفچه

محمدحسین عارفچه

شهرت :

عارفچه
تاریخ وفات :
1/01/1322
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
محمدحسین واعظ اصفهانى معروف به عارفچه، یگانه فرزند ملا اسماعیل طبسى خراسانى، واعظ، روضه خوان و نویسندة ایرانى در اصفهان زاده شد.
ملا اسماعیل متولد طبس بود که پس از آموختن مقدمات علوم به اصفهان آمد. در این شهر به تکمیل آموختهها نزد بزرگانى چون سید حجت الاسلام شفتى روى آورد. او مردى فاضل و با تقوى بود که روزگار را به وعظ و خطابه و کتابت مىگذراند. مزار او در امامزادة هارون ولایت (علیه السلام) در اصفهان قرار دارد.
محمدحسین نزد سید اسدالله بیدآبادى، حسینعلى تویسرکانى و سید محمد شهشهانى تحصیل کرد و به وعظ و خطابه و تألیف روى آورد. میرسید محمد امام جمعه وى را عارفچه خواند.
عارفچه به سال 1322ق درگذشت. او را در تکیة آقارضى الدین شیرازى در تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
محمدحسین واعظ اصفهانى معروف به عارفچه، یگانه فرزند ملا اسماعیل طبسى خراسانى، واعظ، روضه خوان و نویسندة ایرانى در اصفهان زاده شد.
ملا اسماعیل متولد طبس بود که پس از آموختن مقدمات علوم به اصفهان آمد. در این شهر به تکمیل آموخته ها نزد بزرگانى چون سید حجت الاسلام شفتى روى آورد. او مردى فاضل و با تقوى بود که روزگار را به وعظ و خطابه و کتابت مى گذراند. مزار او در امامزادة هارون ولایت (علیه السلام) در اصفهان قرار دارد.
محمدحسین نزد سید اسدالله بیدآبادى، حسینعلى تویسرکانى و سید محمد شهشهانى تحصیل کرد و به وعظ و خطابه و تألیف روى آورد. میرسید محمد امام جمعه وى را عارفچه خواند.
آثار او عبارتند از: «انیس الواعظین»؛«زادالعارفین»؛ «زادالمواقف»؛ «زادالواعظین»؛«مونس الواعظین».
عارفچه به سال 1322ق درگذشت. او را در تکیة آقارضى الدین شیرازى در تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند.
مزار او از جنس مرمریت است که اشعارى از مجید اوحدى متخلص به «یکتا» بر آن دیده مىشود.
یدالله برخوردار متخلص به «تائب اصفهانى» در ماده تاریخ او چنین سرود:
تائب ز سر صدق به تاریخش گفت:
«عارفچه حسین شد بسوى جنت»