میرزا محمدعلی عالم نائینی

میرزا محمدعلی عالم نائینی

شهرت :

عالم نائینی
تاریخ وفات :
1/01/1333
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
فقیه فاضل عابد و از رجال علم و ادب ، فرزند محمد باقر، از خانواده شهدادی ها و از طرف مادر از خانوادة امامی در نائین و از علمای اواخر دوره قاجاری است.
وی در سال1278ق در نائین متولد شد و پس از تحصیل مقدمات اصفهان و نجف اشرف سفر کرد و در سامرا نزد میرزا حسن شیرازی( میرزای بزرگ) تحصیلات خود را تکمیل نموده و به اجتهاد نائل شده و به نائین بازگشت.
میرزا محمدعلی عالم از رهبران مشروطیت و جنگ شیخیه و متشرعه بود. وی حافظه عجیبی داشت.
و دارای طبع شعر بوده و شعر عربی و فارسی را خوب سروده و تخلص« محیط» داشته است و همچنین خطوط شکسته و نستعلیق را خوش می نوشت. نمونه خطش درکتاب«تاریخ نایین» آورده شده است.
وی تألیفاتی نیز داشته که عبارتند از: « هلال یک شبه» در رفع شبهات شیخیه؛ « صراط المستقیم» در رد بر شیخیه و بهائیه و « دیوان اشعار».
میرزا محمد علی عالم در سال1333ق در اصفهان فوت شد و در کنار مزار جهانگیرخان قشقایی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فقیه فاضل عابد و از رجال علم و ادب ، فرزند محمد باقر، از خانواده شهدادی ها و از طرف مادر از خانوادة امامی در نائین و از علمای اواخر دوره قاجاری است.
وی در سال1278ق در نائین متولد شد و پس از تحصیل مقدمات اصفهان و نجف اشرف سفر کرد و در سامرا نزد میرزا حسن شیرازی( میرزای بزرگ) تحصیلات خود را تکمیل نموده و به اجتهاد نائل شده و به نائین بازگشت.
میرزا محمدعلی عالم از رهبران مشروطیت و جنگ شیخیه و متشرعه بود. وی حافظه عجیبی داشت.
و دارای طبع شعر بوده و شعر عربی و فارسی را خوب سروده و تخلص« محیط» داشته است و همچنین خطوط شکسته و نستعلیق را خوش می نوشت. نمونه خطش درکتاب«تاریخ نایین» آورده شده است. از اشعار اوست:
دلبرا اندر خم چوگان زلفت واژگونم/ وز فراق غنچة لعل لبت دل غرق خونم
بس که جادو کرد چون هاروت با ماروت جانا/ عاقبت بنمود اندر چاه بابل سرنگونم
وی تألیفاتی نیز داشته که عبارتند از: « هلال یک شبه» در رفع شبهات شیخیه؛ « صراط المستقیم» در رد بر شیخیه و بهائیه و « دیوان اشعار».
میرزا محمد علی عالم در سال1333ق در اصفهان فوت شد و در کنار مزار جهانگیرخان قشقایی به خاک سپرده شد.
پس از فوتش منبر و محراب ایشان به برادر کوچکش میرزا محمد حسن عالم رسید. وی امام مسجد خواجه نائین و دارای فضل و کمال بوده، به سال1317ش فوت نمود. همچنین فرزند میرزا محمدعلی عالم، میرزا شمس الدین محمد جامع، متولد1320ق از قضات فاضل دادگستری بوده که در شعر «جامع» تخلص می کرد. وی همچنین روزنامه جامع را در اصفهان منتشر می کرد. شمس-الدین محمد جامع در سال1337 فوت نموده است. فرزند دیگر عالم نائینی، محمد تقی جامع مدیر کتابخانه فرهنگ نائین و از شعرا و فضلای نائین بوده است.