سید محمد صادق عاملی

سید محمد صادق عاملی

شهرت :

سید محمد صادق عاملی
تاریخ وفات :
7/02/1368
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند میرزا محمد، از علمای فاضل اصفهان در قرن چهاردهم هجری است.
از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. سید محمدصادق در 7 صفر1368ق فوت و در تکیة سید رضی به خاک سپرده شد

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمد، از علمای فاضل اصفهان در قرن چهاردهم هجری است.
از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. سید محمدصادق در 7 صفر1368ق فوت و در تکیة سید رضی به خاک سپرده شد