سید علیرضا عاملی حسینی

سید علیرضا عاملی حسینی

شهرت :

سید علیرضا عاملی حسینی
تاریخ وفات :
17/04/1175
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محمدباقر پیشنماز، عالم فاضل محقق، از علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری است. وی امام مسجد شاه اصفهان بوده و در روز دوشنبه 17 ربیع الثانی1175ق فوت و در کنار پدر در تکیة آقا سید رضی مدفون گردیده است.
سنگ مزار وی از جنس مرمر در 14 سطر به خط ثلث و به عبارات عربی قام علمی و فضل او را ستوده است. ماده تاریخ حک شده بر روی سنگ مزارش چنین است:« رفع منازله الکریم الرفیع».

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدباقر پیشنماز، عالم فاضل محقق، از علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری است. وی امام مسجد شاه اصفهان بوده و در روز دوشنبه 17 ربیع الثانی1175ق فوت و در کنار پدر در تکیة آقا سید رضی مدفون گردیده است.
سنگ مزار وی از جنس مرمر در 14 سطر به خط ثلث و به عبارات عربی قام علمی و فضل او را ستوده است. ماده تاریخ حک شده بر روی سنگ مزارش چنین است:« رفع منازله الکریم الرفیع».