سید محمدعلی عاملی حسینی

سید محمدعلی عاملی حسینی

شهرت :

سید محمدعلی عاملی حسینی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محمدکاظم بن علی نقی بن علیرضا بن سید محمدباقر پیشنماز، عالم جلیل، برادر آقا میرزا محمدمهدی نایب الصدر. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی پس از فوت در تکیة سید رضی به خاک سپرده شد و اکنون آثار قبر وی معلوم نیست.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدکاظم بن علی نقی بن علیرضا بن سید محمدباقر پیشنماز، عالم جلیل، برادر آقا میرزا محمدمهدی نایب الصدر. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی پس از فوت در تکیة سید رضی به خاک سپرده شد و اکنون آثار قبر وی معلوم نیست.