عبدالعظیم

عبدالعظیم

شهرت :

عبدالعظیم
تاریخ وفات :
23/01/1348
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمدرضا از مدفونین در تکیة ملا اسماعیل خواجویی است. شرح حال او در دست نیست. سنگ نوشتة مزار او چنین است: « هو الحى الذى لا یموت. هذا مرقد المؤمن الکامل و مضجع الناطق العالم العامل، ناشر المصائب و مبین المسائل والمناقب، غریق بحار الرحمة و نزیل المکارم و النعمة، المؤید بالعنایة و المسدد بالفیض و الکرامة، السید الجلیل و السند الحلیم، السید عبدالعظیم، ابن الساکن فى بحبوحات الجنان الحاج سید محمد رضا، غفرلهما و عفى عنهما. ارتحل فى یوم الخمیس الثالث والعشرین من محرم الحرام 1348».


مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدرضا از مدفونین در تکیة ملا اسماعیل خواجویی است. شرح حال او در دست نیست. سنگ نوشتة مزار او چنین است: « هو الحى الذى لا یموت. هذا مرقد المؤمن الکامل و مضجع الناطق العالم العامل، ناشر المصائب و مبین المسائل والمناقب، غریق بحار الرحمة و نزیل المکارم و النعمة، المؤید بالعنایة و المسدد بالفیض و الکرامة، السید الجلیل و السند الحلیم، السید عبدالعظیم، ابن الساکن فى بحبوحات الجنان الحاج سید محمد رضا، غفرلهما و عفى عنهما. ارتحل فى یوم الخمیس الثالث والعشرین من محرم الحرام 1348».
گفتنى است که در پایین پاى وى قبر سید محمد رضا سراج الواعظین وفات 27 جمادى الاولى 1404ق /11 اسفند 1362ش قرار دارد که گویا فرزند اوست.
زین منزل محنت قرین، روح سراج الواعظین/ چون طایر طوبى نشین، شد سوى فردوس برین
نامش رضا، خُویش رضا، از صلب پاک مرتضى/ مهر رسول و آل او با شیرة جانش عجین
با جان لبریز از ولا، مهر شهید کربلا/ عمرى به خدمت کرد طى در کار وعظ و راه دین
در مرگ او یاران او، جویاى تاریخش شدند/ گفتا به سالش برشمر: سید سراج الواعظین