عبدالله ملا

عبدالله ملا

شهرت :

عبدالله ملا
تاریخ وفات :
1/11/1184
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
عالم فقیه، فرزند ابی الحسن از علمای قرن دوازدهم هجری است. از شرح زندگی و خدمات وی اطلاعی در دست نیست. وی در ذیقعده سال 1184ق فوت و نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فقیه، فرزند ابی الحسن از علمای قرن دوازدهم هجری است. از شرح زندگی و خدمات وی اطلاعی در دست نیست. وی در ذیقعده سال 1184ق فوت و نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد.
ماده تاریخ وفاتش از تقی صهبای قمی است:
از جهان رفت آه عبدالله/زان در اخلاق و فضل کامل حیف
کلک صهبا نوشت تاریخش/حیف زان زبدة افاضل، حیف