میرزا محمدعلی عظیمی

میرزا محمدعلی عظیمی

شهرت :

شرف­الواعظین
تاریخ وفات :
1/01/1365
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
مدرس
ملقب به شرف الواعظین، فرزند میرزا علی محمد است.
ملا محمد علی از فرزندان ملا عبدالعظیم در نجف اشرف مدفون است. فرزند ملا محمدعلی، ملا اسماعیل در اصفهان اقامت داشته و دارای دو پسر به نامهای میرزا علی محمد ملقب به شرف الواعظین و میرزا علیرضا بوده است.
میرزا علی محمد پدر میرزا محمدعلی عظیمی در اصفهان سکونت داشته و در همین شهر فوت نموده است. میرزا محمدعلی در محلة باب الدشت ساکن بوده و داماد آقا شیخ صفر علی همدانی است. وی از محترمان اهل منبر اصفهان به شمار می رفته و در حدود سال1365ق فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
ملقب به شرف الواعظین، فرزند میرزا علی محمد بن ملا اسماعیل بن حاج ملا محمدعلی بن حاج ملا عبدالعظیم بن محمدتقی بیدگلی زواره ای است.
جدش حاج ملا عبدالعظیم از علمای معروف ساکن زواره و اردستان که در دورة کریم خان زند از موطن خود بیدگل به تقاضای مردم اردستان و زواره نقل مکان نمود و به امامت و موعظه مردم آنجا و تدریس در مدرسة حاجی لطفعلی خان ترشیزی به تدریس اشتغال داشت وی خط نسخ را زیبا می نوشته و چندین جلد قرآن به خط خود نوشته است که آخرین آن به سال1248ق است.
ملا محمد علی از فرزندان ملا عبدالعظیم در نجف اشرف مدفون است. فرزند ملا محمدعلی، ملا اسماعیل در اصفهان اقامت داشته و دارای دو پسر به نامهای میرزا علی محمد ملقب به شرف الواعظین و میرزا علیرضا بوده است.
میرزا علی محمد پدر میرزا محمدعلی عظیمی در اصفهان سکونت داشته و در همین شهر فوت نموده است. میرزا محمدعلی در محلة باب الدشت ساکن بوده و داماد آقا شیخ صفر علی همدانی است. وی از محترمان اهل منبر اصفهان به شمار می رفته و در حدود سال1365ق فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد. شیخ علی محمد کثیری اشعاری در مرثیة وی سروده است.