میرزا محمدباقر علوی شهیدی

میرزا محمدباقر علوی شهیدی

شهرت :

علوی شهیدی
تاریخ وفات :
25/01/1385
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل زاهد، از ائمة جماعت اصفهان. پدرش آقا میرزا احمد مدرس بود.
میرزا محمد باقر از محضر پدر بزرگوار خود و اساتید گران قدر زیر بهره علمى برد:1- آقا سید محمد باقر درچه اى؛ 2- آقا سید مهدى درچه اى؛ 3- میرزا حسین همدانى؛4- آخوند ملا محمد کاشى.
وى پس از وفات پدر، به جاى او در مسجد مقابل مدرسه نیم آورد اقامة جماعت و در مدرسه نیم آورد تدریس مى نمود. از جمله شاگردانش عالم جلیل آیت الله سید مصطفى شریعت موسوى است که کتاب « شرایع الاسلام» را از ایشان آموخته است.
وى در شب 25 سال 1385ق به سن متجاوز از هفتاد وفات یافته، در جنب مزار مطهر فاضل هندى مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل زاهد، از ائمة جماعت اصفهان. پدرش آقا میرزا احمد مدرس فرزند سید محمد حسینى خراسانى، از مشاهیر مجتهدان و مدرسان اصفهان و از شاگردان آقا میرزا محمد حسن نجفى بود که در مدرسه نیم آورد تدریس می کرد و جمع زیادی از فضلاى حوزه علمیه در محضرش حاضر شده، از او استفاده علمى مى کردند. وى در 29 ذى قعدة 1281ق متولد و در شنبه 12ذى قعده 1348 وفات یافت و در منزل خود در کوچة درخت سوخته پشت مدرسة نیم آورد مدفون شد و سپس به اعتاب مقدسه نقل گردید.
میرزا حسن خان جابرى مى نویسد: « میرزا احمد اصفهانى عالمى پرهیزگار و سیدى عالى مقدار که پنجاه سال در مدرسه نماورد به تحصیل و تدریس و تکمیل ملکات نفسانیه گذرانده. در مسجد قرب مدرسة امامت مى نمود با جمعیت زیاد [...] رحلت 1348. تاریخ را مفصلاگفتم:
بنوشت جابرى پى فوتش که جد او / معراج احمدیش برد از براق علم»
شاگردش، سید مرتضى موحد ابطحى، در مصاحبه با مجلة حوزه مى گوید: « شرح لمعه را نزد مرحوم میرزا احمد شهیدى خواندم. ایشان مجتهد بود و در تدریس شرح لمعه نظیر نداشت. درس را به سبک اجتهادى مى گفت. گاه افزون بر آنچه در متن کتاب آمده بود، شقوق متعددى را بیان مى کرد. وى تا آخر عمر تدریس شرح لمعه را رها نکرد [...] مرد بسیار پاک و مقدسى بود. نوع مؤمنین و مقدسین پشت سر ایشان نماز مى گزاردند. همیشه مسجد ایشان پر از جمعیت نمازگزار بود».
استاد جلال الدین همایى مى نویسد: « وى در تدریس شرح لمعه که حوزه اش در ایوان بزرگ آن مدرسه تشکیل مى شد، تخصص و شهرتى عظیم داشت و همواره جمعى کثیر از طلاب به مدرس او مى رفتند و از آن جمله این حقیر بودم. به سبب ظرافت هایى که در اثناى درس و مخصوصا در اواخر درس داشت، همیشه طلاب با حالت خنده و بشاشت از پاى درس او بر مى خاستند. من کتاب نجاة العباد را در فقه بسیط و شرح باب حادى عشر را در کلام و شرح لمعه را در فقه استدلالى و علم رجال و درایه را از روى رجال ابوعلى خدمت آن عالم ربانى تحصیل کردم».
میرزا محمد باقر از محضر پدر بزرگوار خود و اساتید گران قدر زیر بهره علمى برد:1- آقا سید محمد باقر درچه اى؛ 2- آقا سید مهدى درچه اى؛ 3- میرزا حسین همدانى؛4- آخوند ملا محمد کاشى.
وى پس از وفات پدر، به جاى اودر مسجد مقابل مدرسه نیم آورد اقامة جماعت و در مدرسه نیم آورد تدریس مى نمود. از جمله شاگردانش عالم جلیل آیت الله سید مصطفى شریعت موسوى است که کتاب « شرایع الاسلام» را از ایشان آموخته است.
وى در شب 25 سال 1385ق به سن متجاوز از هفتاد وفات یافته، در جنب مزار مطهر فاضل هندى مدفون گردید. برادرش سید محمد تقى علوى شهیدى که در سال 1373ق وفات کرده، نیز در کنار او مدفون است.