عبدالعلی عموآقاجانی

عبدالعلی عموآقاجانی

شهرت :

عموآقاجانی
تاریخ وفات :
1360/01/28
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
معمار
فرزند حسن، در شهر اصفهان در محلة امامزاده اسماعیل کوچه نمکی به دنیا آمد. متأسفانه از استادان و شاگردان وی اطلاع چندانی به جای نمانده است. تنها همین قدر می دانیم که او یکی از معماران و مرمت گران سازمان میراث فرهنگی اصفهان بوده که در مرمت برخی از ابنیه تاریخی نقش داشته است.
از آثار مرمتی وی، مرمت مسجد نمکی، واقع در کوچه نمکی و بیرون آوردن کتیبة وقف نامه آن از داخل چاه بوده است. توضیح این که برخی از سودجویان، برای محو کردن وقف نامه این مسجد که بر روی کتیبة آن، نقش بسته بود، این سنگ مهم و تاریخی را به داخل چاه انداخته که استاد عمو آقاجان، حین مرمت مسجد این کتیبه را یافته و مجدداً در جای خود، نصب می کند. از دیگر آثار وی مرمت گنبد امامزاده شاهزید اصفهان است.
استاد عبدالعلی عموآقاجان، سرانجام در 28 فروردین 1360ش در حدود 80 سالگی، فوت و در صحن تکیة بابارکن الدین دفن شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حسن، در شهر اصفهان در محلة امامزاده اسماعیل کوچه نمکی به دنیا آمد. متأسفانه از استادان و شاگردان وی اطلاع چندانی به جای نمانده است. تنها همین قدر می دانیم که او یکی از معماران و مرمت گران سازمان میراث فرهنگی اصفهان بوده که در مرمت برخی از ابنیه تاریخی نقش داشته است.
از آثار مرمتی وی، مرمت مسجد نمکی، واقع در کوچه نمکی و بیرون آوردن کتیبة وقف نامه آن از داخل چاه بوده است. توضیح این که برخی از سودجویان، برای محو کردن وقف نامه این مسجد که بر روی کتیبة آن، نقش بسته بود، این سنگ مهم و تاریخی را به داخل چاه انداخته که استاد عمو آقاجان، حین مرمت مسجد این کتیبه را یافته و مجدداً در جای خود، نصب می کند. از دیگر آثار وی مرمت گنبد امامزاده شاهزید اصفهان است.
استاد عبدالعلی عموآقاجان، سرانجام در 28 فروردین 1360ش در حدود 80 سالگی، فوت و در صحن تکیة بابارکن الدین دفن شد.