میرزا عبدالحسین فاضل اژه ای

میرزا عبدالحسین فاضل اژه ای

شهرت :

فاضل اژه­ ای
تاریخ وفات :
17/02/1329
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
عالم فاضل و از وعاظ اواخر دورة قاجاریه در اصفهان بوده است. وی در صبح چهارشنبه 17 صفر 1329ق وفات یافته و در مزار اژه ای ها در تکیة ملا اسماعیل خواجویی مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل و از وعاظ اواخر دورة قاجاریه در اصفهان بوده است. وی در صبح چهارشنبه 17 صفر 1329ق وفات یافته و در مزار اژه ای ها در تکیة ملا اسماعیل خواجویی مدفون شد.