امیر فیضا فخرالزمان

امیر فیضا فخرالزمان

شهرت :

فخرالزمان
تاریخ وفات :
1/01/1077
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
خوشنویس
از هنرمندان خوشنویس در قرن یازدهم هجری در اصفهان است. صاحب« تذکرة الخطاطین» می نویسد:« امیر فیضای ملقب به فخرالزمان کامل وجود فیاضی است که رشحات سحاب اقلامش بر گلشن جان خطاطان هزینه و همیشه فایز گشته و در روضة دل اصحاب خط و ربط ریاحین خضرت و نضرت آذین صنعت و هنرش مدام و پدرام نشو و نما یافته[...]».
وی از شاگردان میر عماد حسنی است و بسیار شبیه به استاد خود می نوشته است. وی به سال1077ق در اصفهان فوت و در قبرستان تخت فولاد به خاک سپرده شد. امروزه سنگ مزاری از وی وجود ندارد.

مشروح زندگی نامه
از هنرمندان خوشنویس در قرن یازدهم هجری در اصفهان است. صاحب« تذکرة الخطاطین» می نویسد:« امیر فیضای ملقب به فخرالزمان کامل وجود فیاضی است که رشحات سحاب اقلامش بر گلشن جان خطاطان هزینه و همیشه فایز گشته و در روضة دل اصحاب خط و ربط ریاحین خضرت و نضرت آذین صنعت و هنرش مدام و پدرام نشو و نما یافته[...]».
وی از شاگردان میر عماد حسنی است و بسیار شبیه به استاد خود می نوشته است. وی به سال1077ق در اصفهان فوت و در قبرستان تخت فولاد به خاک سپرده شد. امروزه سنگ مزاری از وی وجود ندارد.