میرزا حسن قاضی

میرزا حسن قاضی

شهرت :

قاضی
تاریخ وفات :
10/07/1342
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
فرزند آقا شیخ عبدالله قاضی، عالم عامل و فاضل ادیب، از علمای اواخر دورة قاجاریه در اصفهان است. وی از سلسلة مشایخ بیدآباد است که نسب آنان به شیخ زاهد گیلانی می پیوندد. میرزا حسن در 10 رجب1342ق فوت و در صحن تکیة ریزی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا شیخ عبدالله قاضی، عالم عامل و فاضل ادیب، از علمای اواخر دورة قاجاریه در اصفهان است. وی از سلسلة مشایخ بیدآباد است که نسب آنان به شیخ زاهد گیلانی می پیوندد. میرزا حسن در 10 رجب1342ق فوت و در صحن تکیة ریزی به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی عبدالرحیم قاضی اصفهانی، ساکن در محلة علی قلی آقا و از شاگردان میرزا یحیی مستوفی بیدآبادی است. آثار کتابت وی از رسالة « نهایة الآمال فی کیفیة الرجوع الی الرجال» محمدتقی هروی اصفهانی است که به خط نسخ در 25 صفر1322ق به پایان رسانده است. این نسخه در کتابخانة ملک به شمارة3517 نگهداری می شود.
عبدالرحیم قاضی در فروردین 1325ش فوت و در صحن تکیة خادم الشریعه به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش این بیت شعر آمده است:
حاج قاضی فقید اندر بهشت جاودان/غرق در انوار رحمت نام نیکش جاودان