سیدمحمود فقیه

سیدمحمود فقیه

شهرت :

فقیه
تاریخ وفات :
1353/02/13
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمد مهدى بیدآبادی بن سید محمد على بن سید محمد باقر موسوى شفتى. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست.
جدش، سید محمد على از شاگردان صاحب جواهر بوده به نوشتة ملا عبدالکریم گزى: « اهل عبادت و تقوا بوده و صبح ها در مسجد سید امامت مى نموده است».
پدرش سید محمد مهدى در اصفهان نزد میرزا محمد هاشم چهارسویى و شیخ مرتضى ریزى و در نجف اشرف نزد شیخ محمد حسن مامقانى، فاضل شربیانى و شیخ عبدالله مازندرانى تحصیل نموده و کتابى به نام « غرقاب» در شرح حال برخى از علماى شیعه و خاندان و اساتید خود نگاشته است. وى در سال 1326ق وفات نمود و در بقعة تکیة خادم الشریعه مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد مهدى بیدآبادی بن سید محمد على بن سید محمد باقر موسوى شفتى. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست.
جدش، سید محمد على از شاگردان صاحب جواهر بوده به نوشتة ملا عبدالکریم گزى: « اهل عبادت و تقوا بوده و صبح ها در مسجد سید امامت مى نموده است».
پدرش سید محمد مهدى در اصفهان نزد میرزا محمد هاشم چهارسویى و شیخ مرتضى ریزى و در نجف اشرف نزد شیخ محمد حسن مامقانى، فاضل شربیانى و شیخ عبدالله مازندرانى تحصیل نموده و کتابى به نام « غرقاب» در شرح حال برخى از علماى شیعه و خاندان و اساتید خود نگاشته است. وى در سال 1326ق وفات نمود و در بقعة تکیة خادم الشریعه مدفون شد.
دو تن از فرزندان سید محمد مهدى در تکیة خواجویی مدفون اند که سنگ نوشته مزارشان چنین است:
« رضوان مقام، گل باغ علوى، زادة زهراى بتول، شمع هر محفل و جمع، بلبل هر مجلس و بزم، لذت بحث و کلام، صاحب لطف و کمال، عارف حق و یقین، که به سیماى خوش و دم عیسویش، عارف و عامى، خاص و عام را یک عمر جاذب بود، سید جلیل حاج سید محمود فقیه[...] روز جمعه دهم ماه ربیع الثانى 1394ق مطابق 13 اردیبهشت 1353ش».
و دیگری« آرامگاه آزاده مرد دانشمند، ادیب پرهیزکار، آقا سید حسین فقیه (مدرس دانش اندوز) فرزند خلد آشیان عالم فاضل زاهد آقا سید محمد مهدى ابن حاج سید محمد على ابن سید حجت الاسلام موسوى بیدآبادى روز دوشنبه 16 شهر ذیحجة الحرام سنه 1373ق/ 25 مرداد ماه 1333ش».