سید محمدحسین فقیهی قزوینی

سید محمدحسین فقیهی قزوینی

شهرت :

فقیهی
تاریخ وفات :
1/08/1383
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
فرزند سید عبدالباقی قزوینی در سال 1265ق متولد شده است. وی از مدرسان حوزة علمیة اصفهان بوده است. از شاگردانش علی شیخ الاسلام است. وی در شعبان 1383ق فوت و در صحن تکیة آقا سید رضی در کنار پدرش به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالباقی قزوینی در سال 1265ق متولد شده است. وی از مدرسان حوزة علمیة اصفهان بوده است. از شاگردانش علی شیخ الاسلام است. وی در شعبان 1383ق فوت و در صحن تکیة آقا سید رضی در کنار پدرش به خاک سپرده شد.