سید روح الله فندرسکی

سید روح الله فندرسکی

شهرت :

فندرسکی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
از علمای اصفهان و از اعقاب میر ابوالقاسم فندرسکی است. او پس از وفات جنب مزار جد خویش در تکیة میر در تخت فولاد مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
از علمای اصفهان و از اعقاب میر ابوالقاسم فندرسکی است. او پس از وفات جنب مزار جد خویش در تکیة میر در تخت فولاد مدفون شد.