سیدمحمدهادی قاری اصفهانی

سیدمحمدهادی قاری اصفهانی

شهرت :

قاری اصفهانی
تاریخ وفات :
1/11/1320
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند سید محمد علی حسینی قاری، از علمای زاهد و مروج احکام در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری در اصفهان است. از احوال و زندگی وی اطلاعی در دست نیست. از آثار خط او کتابت رسالة « الاثنا عشریة فی المواعظ العددیة » از سید محمد بن محمد بن حسن مشهور به ابن قاسم حسینی عاملی است که به خط نسخ خوب سید محمدهادی قاری در روز چهارشنبه 25 صفر 1290ق به اتمام رسیده است.
سید محمد هادی در ذی القعدة 1320ق فوت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد علی حسینی قاری، از علمای زاهد و مروج احکام در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری در اصفهان است. از احوال و زندگی وی اطلاعی در دست نیست. از آثار خط او کتابت رسالة « الاثنا عشریة فی المواعظ العددیة » از سید محمد بن محمد بن حسن مشهور به ابن قاسم حسینی عاملی است که به خط نسخ خوب سید محمدهادی قاری در روز چهارشنبه 25 صفر 1290ق به اتمام رسیده است.
سید محمد هادی در ذی القعدة 1320ق فوت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.