سید عبدالباقی قزوینی

سید عبدالباقی قزوینی

شهرت :

سید عبدالباقی قزوینی
تاریخ وفات :
20/09/1316
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
از سادات سیفی قزوین، عالم فاضل محقق و از شاگردان شیخ محمدباقر نجفی و از مدرسان معروف حوزة اصفهان بوده است. وی در مسجد سرخی امامت جماعت داشته و در 20 رمضان 1316ق فوت و در صحن تکیة آقا سید رضی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
از سادات سیفی قزوین، عالم فاضل محقق و از شاگردان شیخ محمدباقر نجفی و از مدرسان معروف حوزة اصفهان بوده است. وی در مسجد سرخی امامت جماعت داشته و در 20 رمضان 1316ق فوت و در صحن تکیة آقا سید رضی به خاک سپرده شد.