آقا کمال الدین قزوینی

آقا کمال الدین قزوینی

شهرت :

آقا کمال الدین قزوینی
تاریخ وفات :
1352/11/21
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند آقا محمد جواد بن حاج آقا محمد بن علامه حاج محمد ابراهیم بن محمد هادی قزوینی اصفهانی دردشتی است. محمد حسن جابری انصاری در مورد خاندان وی می نویسد: «آقا محمد جواد مشهور به قزوینی که خود و پدرشان حاج آقا محمد قزوینی و برادرشان آقا محمد ابراهیم قزوینی، همچنین پسرانشان حاج آقا باقر و حاج آقا کمال و غیره، همگی امام جماعت مسجد آقا نور بوده متعیبن و نیک نفس و خوش فطرت هم بودند. اعانت فقرا و مظلومین و پریشانها را خیلی می نمودند و در اثر علم و مکنت برای اولادش که در فوق نوشته شد، مواصلت با آقایان نجفی نمودند. خلاصه، این سلسله کلیه در اسلامیت و اقامة عزای اهل بیت عصمت، علیهم السلام، بارز بودند».
حاج آقا کمال الدین عالمی جلیل و داماد شیخ محمدتقی آقا نجفی بود که در اصفهان متولد گردیده و تحصیلات خود را در این شهر به پایان رسانید. از ائمة جماعت مسجد آقا نور و عالمی محترم و دانشمند بوده است.
وی در صبح روز شنبه 16 محرم 1394ق/21 بهمن 1352ش به سن متجاوز از هفتاد سالگی وفات یافته، در تکیة قزوینی ها در کنار برادرش حاج آقا باقر دردشتی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا محمد جواد بن حاج آقا محمد بن علامه حاج محمد ابراهیم بن محمد هادی قزوینی اصفهانی دردشتی است. محمد حسن جابری انصاری در مورد خاندان وی می نویسد: «آقا محمد جواد مشهور به قزوینی که خود و پدرشان حاج آقا محمد قزوینی و برادرشان آقا محمد ابراهیم قزوینی، همچنین پسرانشان حاج آقا باقر و حاج آقا کمال و غیره، همگی امام جماعت مسجد آقا نور بوده متعیبن و نیک نفس و خوش فطرت هم بودند. اعانت فقرا و مظلومین و پریشانها را خیلی می نمودند و در اثر علم و مکنت برای اولادش که در فوق نوشته شد، مواصلت با آقایان نجفی نمودند. خلاصه، این سلسله کلیه در اسلامیت و اقامة عزای اهل بیت عصمت، علیهم السلام، بارز بودند».
حاج آقا کمال الدین عالمی جلیل و داماد شیخ محمدتقی آقا نجفی بود که در اصفهان متولد گردیده و تحصیلات خود را در این شهر به پایان رسانید. از ائمة جماعت مسجد آقا نور و عالمی محترم و دانشمند بوده است.
وی در صبح روز شنبه 16 محرم 1394ق/21 بهمن1352ش به سن متجاوز از هفتاد سالگی وفات یافته، در تکیة قزوینی ها در کنار برادرش حاج آقا باقر دردشتی به خاک سپرده شد.