سید هدایت الله قوام مصطفوی

سید هدایت الله قوام مصطفوی

شهرت :

دکتر قوام
تاریخ وفات :
1335/12/11
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
طبیب
ملقب به «قوام الحکما» و معروف به دکتر قوام، فرزند حاج میرزا على محمد حسینی نائینی زواره ای، از احفاد حاج آقا بزرگ نایینى است.
وى در زواره متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتى وارد مدرسة دارالفنون شد و به اخذ درجة دکتراى پزشکى نایل شد. مدت ها در کرمان و اردستان و اصفهان مطب داشت و در بهدارى اصفهان مشغول به کار بود. او طبیبى حاذق و مهربان و منیع الطبع و علاقمند به آداب اسلامى بود و در اصفهان در نزدیکی امامزاده اسماعیل ساکن بوده و مدتى نیز ریاست بیمارستان خورشید اصفهان را داشت.
دکتر قوام در 11 اسفند 1335ش در اصفهان وفات یافت و در جنوب تکیة سیدالعراقین مدفون شد.
فرزندش سید حسام الدین قوام مصطفوى از ادبا و شعرا و خوش نویسان معاصر بود. او در سال 1298 در اردستان متولد شد و در اردستان و اصفهان تحصیل کرد. وى مردى ادیب و فاضل و شاعر بود و به تاریخ سیاسى و ادبى ایران احاطه داشت. آثار بسیارى از او در مطبوعات چاپ شده است. آقا حسام در13خرداد 1376ش در اردستان وفات یافت.

مشروح زندگی نامه
ملقب به «قوام الحکما» و معروف به دکتر قوام، فرزند حاج میرزا على محمد حسینی نائینی زواره ای، از احفاد حاج آقا بزرگ نایینى است.
وى در زواره متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتى وارد مدرسة دارالفنون شد و به اخذ درجة دکتراى پزشکى نایل شد. مدت ها در کرمان و اردستان و اصفهان مطب داشت و در بهدارى اصفهان مشغول به کار بود. او طبیبى حاذق و مهربان و منیع الطبع و علاقمند به آداب اسلامى بود و در اصفهان در نزدیکی امامزاده اسماعیل ساکن بوده و مدتى نیز ریاست بیمارستان خورشید اصفهان را داشت.
دکتر قوام در 11 اسفند 1335ش در اصفهان وفات یافت و در جنوب تکیة سیدالعراقین مدفون شد.
فرزندش سید حسام الدین قوام مصطفوى از ادبا و شعرا و خوش نویسان معاصر بود. او در سال 1298 در اردستان متولد شد و در اردستان و اصفهان تحصیل کرد. وى مردى ادیب و فاضل و شاعر بود و به تاریخ سیاسى و ادبى ایران احاطه داشت. آثار بسیارى از او در مطبوعات چاپ شده است. آقا حسام در13خرداد 1376ش در اردستان وفات یافت.