میرزا محمدعلی کابلی

میرزا محمدعلی کابلی

شهرت :

کابلی
تاریخ وفات :
1/01/1317
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
خوشنویس
فرزند سید عبدالحفیظ بن سید ابراهیم موسوی کابلی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.
او از عموزادگان حاج سید محمدباقر حجت الاسلام شفتی بیدآبادی است و نزد فرزند او سید اسدالله بیدآبادی تحصیل کرده و به امر حاج سید جعفر بیدآبادی فرزند سید حجت الاسلام چندین کتاب و رساله را کتابت نموده است.
سید محمدعلی در سال1317ق فوت و در بقعة آقا حسین خوانساری به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالحفیظ بن سید ابراهیم موسوی کابلی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.
او از عموزادگان حاج سید محمدباقر حجت الاسلام شفتی بیدآبادی است و نزد فرزند او سید اسدالله بیدآبادی تحصیل کرده و به امر حاج سید جعفر بیدآبادی فرزند سید حجت الاسلام چندین کتاب و رساله را کتابت نموده است، از جملة این کتاب هاست: 1- « بحارالانوار» جلد نهم که به خط نسخ و به امر سید جعفر بیدآبادی کتابت نموده است و به شمارة 5265 در کتابخانة عمومی اصفهان موجود است. 2- « هدایة السالکین فی احادیث الائمة الطاهرین» سلام الله اجمعین، تألیف آقا سید محمدباقر عمادالاسلام که کتابت آن در 21 محرم 1316ق به پایان رسیده است.
سید محمدعلی در سال1317ق فوت و در بقعة آقا حسین خوانساری به خاک سپرده شد.