میرزا علی محمد کاشفی نائینی

میرزا علی محمد کاشفی نائینی

شهرت :

کاشفی نائینی
تاریخ وفات :
1/01/1330
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند حاج میرزا علی اکبر بن میرزا حسن بن میرزا اسماعیل نائینی، عالم فاضل و فقیه زاهد، از نوادگان میرزا کاشف بیدگلی نائینی است. پدرش مردی بازرگان و از محترمان بوده که در سال 1310ش فوت و در نائین مدفون گردید.
میرزا علی محمد تحصیل مقدمات را در نائین نزد عموی خود میرزا عباس کاشفی تکمیل نمود و سپس به اصفهان مهاجرت کرد و از کسانی مانند میرزا جهانگیرخان قشقایی بهره ها برد و از آن جا به عتبات عالیات رفته و ازد علمای آنجا به خصوص از آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی استفاده نموده از خواص شاگردان وی شد. میرزا علی محمد اجازة روایت و اجتهاد از میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی دریافت نموده است.
وی در مراجعت به اصفهان در مدرسة جده کوچک ساکن گشت و به تدریس پرداخت و عدة زیادی از فضلای اصفهان از جمله شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی از شاگردان اوست. به نوشتة بلاغی وی در فقاهت و ادبیت و حکمت الهی از آیات الهیه بود. وی علاوه برمقامات علمی خط شکسته را نیز خوش می نوشت.
این عالم فقیه در سن35 سالگی به دلیل عارضه قلبی در اصفهان به سال 1330ق فوت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج میرزا علی اکبر بن میرزا حسن بن میرزا اسماعیل نائینی، عالم فاضل و فقیه زاهد، از نوادگان میرزا کاشف بیدگلی نائینی است. پدرش مردی بازرگان و از محترمان بوده که در سال 1310ش فوت و در نائین مدفون گردید.
میرزا علی محمد تحصیل مقدمات را در نائین نزد عموی خود میرزا عباس کاشفی تکمیل نمود و سپس به اصفهان مهاجرت کرد و از کسانی مانند میرزا جهانگیرخان قشقایی بهره ها برد و از آن جا به عتبات عالیات رفته و ازد علمای آنجا به خصوص از آیت-الله میرزا محمد تقی شیرازی استفاده نموده از خواص شاگردان وی شد. میرزا علی محمد اجازة روایت و اجتهاد از میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی دریافت نموده است.
وی در مراجعت به اصفهان در مدرسة جده کوچک ساکن گشت و به تدریس پرداخت و عدة زیادی از فضلای اصفهان از جمله شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی از شاگردان اوست. به نوشتة بلاغی وی در فقاهت و ادبیت و حکمت الهی از آیات الهیه بود. وی علاوه برمقامات علمی خط شکسته را نیز خوش می نوشت.نمونه خطش درصفحات اول تاریخ نایین آورده شده است.
این عالم فقیه در سن35 سالگی به دلیل عارضه قلبی در اصفهان به سال 1330ق فوت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپرده شد. بلاغی می نویسد که: « در وفات او در اصفهان و نائین عزای عمومی برپا شد».