آقاجان کاشی پز

آقاجان کاشی پز

شهرت :

کاشی پز
تاریخ وفات :
1/01/1336
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند آقا مؤمن از کاشی سازان و فخاران اصفهان در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری است. آقاجان در هنر کاشی سازی از اساتید بزرگ روزگار خود بود و آثار متعدد و طرح های بسیار زیبای وی از دورة قاجار باقی مانده است. وی بر اساس سنگ مزارش به تاریخ 1336ق وفات یافت و در صحن تکیة ابوالمعالی کلباسی به خاک سپرده شد .
مشروح زندگی نامه
فرزند آقا مؤمن از کاشی سازان و فخاران اصفهان در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری است. آقاجان در هنر کاشی سازی از اساتید بزرگ روزگار خود بود و آثار متعدد و طرح های بسیار زیبای وی از دورة قاجار باقی مانده است. وی بر اساس سنگ مزارش به تاریخ 1336ق وفات یافت و در صحن تکیة ابوالمعالی کلباسی به خاک سپرده شد . کاشیکاری های زیر از جمله یادگارهای به جا مانده از آقاجانند:
1-کتیبة سقاخانة امامزاده احمد اصفهان:
نصب این کاشیکاری ها متعلق به سال 1299ق است. متصل به سردر صحن امامزاده، سقاخانه ای قرار دارد که اطراف آن با الواحی به خط نستعلیق سفید بر زمینة کاشی خشت لاجورد کاشیکاری شده است. کتیبه های مذبور شامل اشعار معروف محتشم کاشانی است که در مرثیة امام حسین(ع) سروده شده و نام خوشنویس و استاد کاشیکار و سال نصب آنها بدین گونه است: کتبه المذنب حاجی میرزا علی نقی، فی شهر ربیع المولود سنـــة1321. « عمل استاد آقاجان کاشی پز».
2-کاشی کاری مسجد سید اصفهان:
در قسمت پایین کاشی های هلال مدخل ایوانی که به محوطة زیر گنبد منتهی می شود. در حاشیة کوچکی به خط نستعلیق لاجورد رنگ بر زمینة کاشی سفید این گونه نوشته شده است: «عمل کمترین آقاجان 1299». البته به جز این امضا، نشان نام آقا جان را در چند جای دیگر مسجد نیز می توان مشاهده نمود. از جمله بر دیوارهای ایوان شمالی که خط اسدالله رجالی به سال 1308 هجری رقم خورده، بر روی کاشی لاجورد با رنگ سفید «عمل آقاجان کاشی پز غفرله» آمده است. همچنین در یکی از دیوارهای ایوان شمالی، کاشی هایی با نقوش گلدانی وجود دارد که در حاشیة یکی از آنها با رنگ آبی بر زمینة سفید «عمل آقاجان ...» نوشته شده است. عدد بعد از سه مخدوش و ناخوانا است لذا با توجه به آنکه آقاجان به سال 1336 وفات یافته این عدد می تواند 0، 1 و یا 2 باشد.
3-کاشی کاری های مسجد صفا (محله شهشهان):
بالای سردر ورودی مسجد صفا و در حاشیة کتیبة جناغی شکل، با خط مشکی رنگ بر روی کاشی زرد رنگ تاریخ و هنرمند کاشی کار بدین قرار نوشته شده است: «عمل آقاجان1289». این تاریخ در برخی کتب از جمله «گنجینة آثار تاریخی اصفهان» به اشتباه 1298 ثبت گردیده است.
4-کاشی کاری دو جرز ایوان غربی رحیم خان:
بر پائین دو جرز کاشی کاری ایوان غربی مسجد رحیم خان، به خط ریز و بر کاشی خشتی جملة «حقیر فقیر آقاجان کاشی پز» و در طرف دیگر «عمل کمترین، حسین کاشی پز» نوشته شده است. چون در متن این کاشی کاری، تاریخی وجود ندارد، می توان آن را متعلق به بعد از 1304هجری دانست.
5-کاشی کاری حاشیة سردر قیصریه اصفهان:
سردر اصلی بازار قیصریه در زمان صفویه بنا شده و کاشی کاری آن در دورة سلطنت ناصرالدین شاه و حکومت ظل السلطان انجام شده است. در پایان کتیبه ای که به خط نستعلیق و اشاره به زمان ساخت و بانی آن دارد عبارت «عملِ کمترین، آقاجان فخار 1298» نوشته شده است.