سید ابوالحسن کتابی

سید ابوالحسن کتابی

شهرت :

کتابی
تاریخ وفات :
1357/04/02
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل کامل فرزند سید محمد جواد بن سید محمد صادق حسینى کتابفروش است.
سید ابوالحسن حدود سال 1312ق در اصفهان متولد شد. در اصفهان و نجف اشرف نزد آخوند خراسانی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و شیخ فتح الله شریعت اصفهانی تحصیل نمود و به مراتب قابل توجهی از علم و کمال دست یافت. در اصفهان از شاگردان مبرز حاج آقا رحیم ارباب بود. کتابی محقق و دانشمندی بزرگوار بود. عشق و علاقه به کتاب، او را صاحب کتابخانة آبرومندی ساخته بود که متأسفانه پس از وفاتش از بین رفته است. کتابت نسخة ارزشمند «نسب نامة الفت» از فعالیتهای اوست. حافظه قوی و عدم تکلف در زندگی و معاشرت، از ویژگی های برجستة او بود.
بزرگانی همچون حاج میرزا علی آقا شیرازی هفته ای یک روز در منزل او به دیدارش می شتافتند و به گفتگو در مسائل علمی می پرداختند.
وی در ظهر جمعه 17 رجب 1398ق/ 2 تیر 1357ش در اصفهان وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل کامل فرزند سید محمد جواد بن سید محمد صادق حسینى کتابفروش است. سلسلة جلیلة سادات کتابی از جمله سادات صحیح النسب و بزرگوار اصفهانند که عموماً به فضل و دانش و زهد و تقوا مشهور بوده و می باشند.
پدرش سید محمدجواد کتابی از شاگردان حاج شیخ محمد باقر نجفى و داماد حاج سید محمد باقر شفتى ثانی عالمى زاهد و منزوى بوده و از ریاست و شهرت دورى مى جسته و در سال 1338ق وفات یافته است.
سید ابوالحسن حدود سال 1312ق در اصفهان متولد شد. در اصفهان و نجف اشرف نزد آخوند خراسانی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و شیخ فتح الله شریعت اصفهانی تحصیل نمود و به مراتب قابل توجهی از علم و کمال دست یافت. در اصفهان از شاگردان مبرز حاج آقا رحیم ارباب بود. کتابی محقق و دانشمندی بزرگوار بود. عشق و علاقه به کتاب، او را صاحب کتابخانة آبرومندی ساخته بود که متأسفانه پس از وفاتش از بین رفته است. کتابت نسخة ارزشمند «نسب نامة الفت» از فعالیتهای اوست. حافظه قوی و عدم تکلف در زندگی و معاشرت، از ویژگی های برجستة او بود.
بزرگانی همچون حاج میرزا علی آقا شیرازی هفته ای یک روز در منزل او به دیدارش می شتافتند و به گفتگو در مسائل علمی می پرداختند.
سید محمد باقر کتابی می نویسد:« ایشان سالها مطالعه و تتبع و تحقیق اشتغال داشتند چند سال در نجف تحصیل نمودند و سپس در کتابخانه مفصلی که داشتند دور از غوغای اجتماع مشغول مطالعه بودند. نگارنده سالها گاه و بیگاه به خدمت ایشان می رسیدم با بسیاری از معاریف علم و ادب مجالست و مصاحبت داشته اند[...] وی در تحقیق طالب علمی مخصوصاً رجالی، حوصله فراوانی داشتن. در کتابهای مطالعه می نمود معمولاً حواشی ارزنده ای می نوشت».
وی در ظهر جمعه 17 رجب 1398ق/ 2 تیر 1357ش در اصفهان وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون شد.
برادرش حاج میرزا محمد حسین کتابی از شاگردان حاج آقا رحیم ارباب بود. وی نیز در 7 شوال 1380ق/1340ش وفات کرد و در همان تکیه مدفون گردید. اشعار زیر بر سنگ مزارش آمده است:
از این جهان چو کتابی به سوی خلد روان شد/بهار گلشن آزادگی و فضل خزان شد
سرود قدسی تاریخ رحلتش که ز دنیا/سپیدنامه کتابی روان بکوی جنان شد