سید هلال الدین کتابی

سید هلال الدین کتابی

شهرت :

کتابی
تاریخ وفات :
10/12/1365
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
فرزند آقا میرزا علیرضا بن حاج میر محمد صادق حسینی کتابفروش اصفهانی است. وی سیدی محبوب و محترم بود. سید هلال الدین در 10 ذیحجه 1365ق فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد. فرزند وی حاج سید بدرالدین کتابی، شاعر ادیب و فاضل دانشمند متخلص به « امید» است.
مشروح زندگی نامه
فرزند آقا میرزا علیرضا بن حاج میر محمد صادق حسینی کتابفروش اصفهانی است. وی سیدی محبوب و محترم بود. سید هلال الدین در 10 ذیحجه 1365ق فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد. فرزند وی حاج سید بدرالدین کتابی، شاعر ادیب و فاضل دانشمند متخلص به « امید» است.