مرشد عباس کسرائی

مرشد عباس کسرائی

شهرت :

کسرائی
تاریخ وفات :
27/02/1370
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
از شاهنامه خوانان ماهر اصفهان است. مردی درویش مسلک و اهل ادب بوده و با پوشیدن زره و کلاهخود و چکمه و داشتن ریش دوفاق و شمشیر(همانند رستم) در قهوه خانه های اصفهان به نقالی و شاهنامه خوانی می پرداخته و شهرتی به سزا داشته است. شاهنامه خوان های اصفهان از جمله مرشد میرزا حسن عمرانی شاگرد او بوده اند.
سرانجام وی در 27 صفر1370ق وفات یافته و نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
از شاهنامه خوانان ماهر اصفهان است. مردی درویش مسلک و اهل ادب بوده و با پوشیدن زره و کلاهخود و چکمه و داشتن ریش دوفاق و شمشیر(همانند رستم) در قهوه خانه های اصفهان به نقالی و شاهنامه خوانی می پرداخته و شهرتی به سزا داشته است. شاهنامه خوان های اصفهان از جمله مرشد میرزا حسن عمرانی شاگرد او بوده اند.
سرانجام وی در 27 صفر1370ق وفات یافته و نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.
استاد محمد حسین صغیر اصفهانی ضمن مرثیه ای ماده تاریخ فوت او را چنین سروده است:
نمود از جمع بیرون هاتفی سر ناگهان گفت:
بگلزار جنان کرد آشیان عباس کسرائی