شیخ محمدحسین کلباسی

شیخ محمدحسین کلباسی

شهرت :

کلباسی
تاریخ وفات :
1/01/1321
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
فرزند شیخ محمدجعفر بن محمد ابراهیم کرباسى، از علمای مشهور به زهد و تقوا، در اصفهان به دنیا آمد. شیخ محمدحسین پس از فراگیری علوم دینی به امر تدریس پرداخت. وی در سال 1321ق فوت و در تکیة آباده ای به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمدجعفر بن محمد ابراهیم کرباسى، از علمای مشهور به زهد و تقوا، در اصفهان به دنیا آمد. شیخ محمدحسین پس از فراگیری علوم دینی به امر تدریس پرداخت. وی در سال 1321ق فوت و در تکیة آباده ای به خاک سپرده شد.