غلامعلی کمالی

غلامعلی کمالی

شهرت :

کمالی
تاریخ وفات :
1339/09/25
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
فرزند محمد، از پیشکسوتان برجستة کتابفروشان اصفهان در قرن اخیر است. وی در سال 1285ش در اصفهان متولد شد. میرزا غلامعلی در سال1310ش به اتفاق عبدالرحیم مشتاقی شرکت کتابخانه و چاپخانة فردوسی را در خیابان حافظ، مقابل سرای بیگدلی تأسیس کرد و مدت دو سال به عنوان شریک با مشتاقی فعالیت داشت. سپس در سال 1312ش کتابفروشی کمالی را مستقلاً در همان خیابان حافظ ایجاد کرد. این کتابفروشی تا سال فوت وی 1339ش توسط خود مؤسس اداره می گردید و پس از آن به مدت شش سال دیگر توسط محمد کمالی فرزند اول او به فعالیت فرهنگی ادامه داد و در سال 1345ش تعطیل شد و پس از آن از سال1352ش به بعد توسط دو نفر از دیگر فرزندان وی کتابفروشی کمالی در محل های دیگر شروع به فعالیت نمود.
در طول فعالیت فرهنگی میرزا غلامعلی کمالی، کتابهای نفیسی توسط ایشان به چاپ رسیده است.
میرزا غلامعلی کمالی سرانجام در 25 آذر 1339ش فوت و در تکیة گلزار مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمد، از پیشکسوتان برجستة کتابفروشان اصفهان در قرن اخیر است. وی در سال 1285ش در اصفهان متولد شد. میرزا غلامعلی در سال1310ش به اتفاق عبدالرحیم مشتاقی شرکت کتابخانه و چاپخانة فردوسی را در خیابان حافظ، مقابل سرای بیگدلی تأسیس کرد و مدت دو سال به عنوان شریک با مشتاقی فعالیت داشت. سپس در سال 1312ش کتابفروشی کمالی را مستقلاً در همان خیابان حافظ ایجاد کرد. این کتابفروشی تا سال فوت وی 1339ش توسط خود مؤسس اداره می گردید و پس از آن به مدت شش سال دیگر توسط محمد کمالی فرزند اول او به فعالیت فرهنگی ادامه داد و در سال 1345ش تعطیل شد و پس از آن از سال1352ش به بعد توسط دو نفر از دیگر فرزندان وی کتابفروشی کمالی در محل های دیگر شروع به فعالیت نمود.
در طول فعالیت فرهنگی میرزا غلامعلی کمالی، کتابهای نفیسی توسط ایشان به چاپ رسیده است که از آن جمله می توان به کتاب های: « کشف الخبیه عن مقبرة الزینبیه» تألیف میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی، به سال 1312ش؛ « مخزن المصائب» تألیف میرزا علی مشفقی، به سال 1332ش؛ « گوهر شب چراغ» تألیف میرزا محمدحسن نائینی، به سال 1379ق؛ رسالة «نورالانوار فی کشف احوال زینب بنت موسی بن جعفر علیه السلام» تألیف سید محمدعلی مبارکه ای به سال 1360ق، « مصیبت نامه» محمد حسین صغیر اصفهانی، با مقدمه عباس خان شیدا و به خط محمد حسن بدری در اصفهان به سال 1321ش اشاره نمود.
میرزا غلامعلی کمالی سرانجام در 25 آذر 1339ش فوت و در تکیة گلزار مدفون شد.
اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:
ای دریغ از رحلت حاجی کمالی کز جهان/بست رخت و شد به خاک تیره پنهان ناگهان
طرفه مردی بود بی مانند از حسن صفات/دلنواز و خیرخواه و بردبار و مهربان
حیف از آن کان محبت کز جهان چون رخت بست/آشنایان را ز فوتش زد شرر بر استخوان
از پی تاریخ سال فوت او صابر نوشت/شد بمولایش، علی، واصل کمالی در جنان