میرزا سلیمان کوثر اصفهانی

میرزا سلیمان کوثر اصفهانی

شهرت :

کوثر
تاریخ وفات :
1345/07/22
مزار :
تکیه زرگرها
زمینه فعالیت :
میرزا سلیمان امین پور متخلص به « کوثر» فرزند میرزا فضل الله، از شعرای اصفهان در قرن چهاردهم هجری، در سال1290ش در اصفهان متولد شده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطة خویش را در این شهر به پایان رسانیده، وارد خدمت فرهنگ شد. وی از دبیران خوب و مجرب اصفهان بوده و به مقتضای حال اشعاری می سروده است. برادرش هاشم بهروش متخلص به « روشن» نیز از شعرای اصفهان و مقیم یزد بوده است.
میرزا سلیمان در 22 مهر1345ش فوت و در تکیة زرگرها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
میرزا سلیمان امین پور متخلص به « کوثر» فرزند میرزا فضل الله، از شعرای اصفهان در قرن چهاردهم هجری، در سال1290ش در اصفهان متولد شده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطة خویش را در این شهر به پایان رسانیده، وارد خدمت فرهنگ شد. وی از دبیران خوب و مجرب اصفهان بوده و به مقتضای حال اشعاری می سروده است. برادرش هاشم بهروش متخلص به « روشن» نیز از شعرای اصفهان و مقیم یزد بوده است.
از اشعار اوست:
باور مکن اگر که وجودم عدم شود/اندر دلم ز مهر تو یک ذره کم شود
این بار غم که هست مرا بر دل حزین/بی شک به زیر او کمر کوه خم شود
اینسان که گشته دیده ام از اشک سیل خیز/پیدا بود که عاقبت او رشک یم شود
ما را رقیب چون به بر یار خوار کرد/یا رب روا مدار که او محترم شود
ز آن آب آتشین که دهد عقل من بباد/ده تا که خاک بر سر اندوه و غم شود
زین می که داد امشبم آن ماه نی عجب/گر کوزة سفالی من جام جم شود
کوثر طلب چو کرد حوائج ز شاه دین/هست از چه او گدای ولی محتشم شود
میرزا سلیمان در 22 مهر1345ش فوت و در تکیة زرگرها به خاک سپرده شد.