شیخ امان الله کوجانی

شیخ امان الله کوجانی

شهرت :

کوجانی
تاریخ وفات :
23/09/1383
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا ابدال کوجانی اصفهانی از علمای معاصر است. ملا عبدالله فرزند عبدالله و از شاگردان حاج شیخ محمدباقر نجفی و متوفی1330ق است. شیخ امان الله در اصفهان نزد آخوند ملا محمد حسین فشارکی، آقا سید محمدباقر درچه ای و آقا شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی تحصیل نموده و از خواص اصحاب آقا شیخ محمدرضا نجفی بود.
وی سال ها در مدرسة عربان به تدریس مقدمات و سطوح فقه و اصول مشغول بود، در علوم عربیت، مهارتی بسزا داشت و عده ای از محضرش بهره مند می شدند که از آن جمله به شیخ عزالدین نجفی مسجد شاهی و شمس الدین ابوالوفای حسینی می توان اشاره کرد. شیخ امان الله در بلوک برخوار نیز مصدر امور شرعی و مقبول القول بود. وی سرانجام در شب23 رمضان 1383ق وفات یافت و در صحن تکیة آقا سید محمد لطیف خواجویی مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا ابدال کوجانی اصفهانی از علمای معاصر است. ملا عبدالله فرزند عبدالله و از شاگردان حاج شیخ محمدباقر نجفی و متوفی1330ق است. شیخ امان الله در اصفهان نزد آخوند ملا محمد حسین فشارکی، آقا سید محمدباقر درچه ای و آقا شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی تحصیل نموده و از خواص اصحاب آقا شیخ محمدرضا نجفی بود.
وی سال ها در مدرسة عربان به تدریس مقدمات و سطوح فقه و اصول مشغول بود، در علوم عربیت، مهارتی بسزا داشت و عده ای از محضرش بهره مند می شدند که از آن جمله به شیخ عزالدین نجفی مسجد شاهی و شمس الدین ابوالوفای حسینی می توان اشاره کرد. شیخ امان الله در بلوک برخوار نیز مصدر امور شرعی و مقبول القول بود. وی سرانجام در شب23 رمضان 1383ق وفات یافت و در صحن تکیة آقا سید محمد لطیف خواجویی مدفون گردید.
اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:
یگانه عالم دانای دل آگاه روحانی/به امر خالق یکتا برفت از عالم فانی
هزار و سیصد و هشتاد و سه بگذشت از هجرت/که ساکن شد بجنت شیخ امان الله کوجانی
برادر وی ملا عبدالله از علمای کوجان است که در سال 1361ق فوت و در کوجان فوت کرد.