میرزا نصرالله گرکانی

میرزا نصرالله گرکانی

شهرت :

گرکانی
تاریخ وفات :
5/07/1351
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا جهانگیر خان گرگانی( از دهات تفرش)، معروف به محاسب الممالک، عارف و ادیب فاضل. از کارمندان دستگاه ظل السلطان حاکم اصفهان بوده و در دفتر استیفا انجام وظیفه می نموده است.
سرانجام در 5 رجب 1351ق به سن 96 سالگی وفات یافته و در یکی از اطاق های شمالی تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا جهانگیر خان گرگانی( از دهات تفرش)، معروف به محاسب الممالک، عارف و ادیب فاضل. از کارمندان دستگاه ظل السلطان حاکم اصفهان بوده و در دفتر استیفا انجام وظیفه می نموده است.
سرانجام در 5 رجب 1351ق به سن 96 سالگی وفات یافته و در یکی از اطاق های شمالی تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.
ماده تاریخ وفاتش را حاج عبدالمحمود سرخوش اصفهانی گوید:
خامه سرخوش نوشت، از پی تاریخ او/محاسب الممالک شد بسوی دارالقرار