نعمت الله لسان الواعظین هرندی

نعمت الله لسان الواعظین هرندی

شهرت :

الواعظین هرندی
تاریخ وفات :
20/08/1355
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا محمدجعفر شیخ الواعظین بن ملا محمدصادق بن محمدجعفر بن ملا عبدالله بن محمدهادی هرندی اصفهانی. وی در شوال1280ق در هرند متولد شد و علوم مقدماتی را در محضر پدر خود آموخت و سپس راهی اصفهان شد و از محضر بزرگانی چون میرزا عبدالعلی نحوی هرندی، شیخ محمدتقی آقانجفی و عده ای از اعلام کسب فیض نمود و به ترویج شریعت مطهر پرداخت. وی ادیبی فاضل و واعظی کامل و به لسان الواعظین مشهور بود از آثار وی «حواشی بر سیوطی»، «دروالثمین» که کشکول اوست و حواشی مختصری بر «ریاض المسائل» به یادگار مانده که در کتابخانة مدرسة خالصه اصفهان موجود است. وی سرانجام در روز جمعه20 شعبان 1355ق به مرض سل در منزل خویش وفات یافت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمدجعفر شیخ الواعظین بن ملا محمدصادق بن محمدجعفر بن ملا عبدالله بن محمدهادی هرندی اصفهانی. وی در شوال1280ق در هرند متولد شد و علوم مقدماتی را در محضر پدر خود آموخت و سپس راهی اصفهان شد و از محضر بزرگانی چون میرزا عبدالعلی نحوی هرندی، شیخ محمدتقی آقانجفی و عده ای از اعلام کسب فیض نمود و به ترویج شریعت مطهر پرداخت. وی ادیبی فاضل و واعظی کامل و به لسان الواعظین مشهور بود از آثار وی «حواشی بر سیوطی»، «دروالثمین» که کشکول اوست و حواشی مختصری بر «ریاض المسائل» به یادگار مانده که در کتابخانة مدرسة خالصه اصفهان موجود است. وی سرانجام در روز جمعه20 شعبان 1355ق به مرض سل در منزل خویش وفات یافت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) مدفون گردید. ماده تاریخ وفات وی چنین است:
قدوة اصحاب منبر زبدة اهل یقین/واعظ اندر دین احمد رهنمای مؤمنین
بیست از شعبان گذشته روز جمعه چاشتگاه/شد روان سوی جنان شادان لسان الواعظین