سیدعبدالرحیم مؤتمن الحکما

سیدعبدالرحیم مؤتمن الحکما

شهرت :

مؤتمن الحکما
تاریخ وفات :
30/05/1367
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا حبیب الله روحبخش بن میرزا بزرگ بن میرزا کوچک (متوفی شب چهارشنبه14 ربیع الثانی1181ق)، طبیب حاذق و دانشمند فاضل قرن چهاردهم هجری است.
میرزا عبدالرحیم حکیم در محلة جوبارة اصفهان متولد شد. وی در مدرسة دارالفنون تهران طب را آموخت، سپس به اصفهان آمده و به طبابت پرداخت. ظل السلطان حاکم اصفهان لقب «مؤتمن الحکما» را به او داد. وی طبیبی مردم دار و متدین و رؤوف به حال مستمندان بود.
مؤتمن الحکما کتاب «مرض نقرس و معالجات آن» را جهت ظل السلطان تألیف کرده است.
همچنین وی رساله «شیخ و شوخ» را در سال 1315ق کتابت کرده است. این نسخه نزد میرزا عبدالرزاق خان مهندس بغایری در تهران بوده است.
سرانجام میرزا عبدالرحیم حکیم در غره جمادی الاول 1367ق وفات یافته و در تکیة خلیلیان به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا حبیب الله روحبخش بن میرزا بزرگ بن میرزا کوچک (متوفی شب چهارشنبه14 ربیع الثانی1181ق)، طبیب حاذق و دانشمند فاضل قرن چهاردهم هجری است.
میرزا عبدالرحیم حکیم در محلة جوبارة اصفهان متولد شد. وی در مدرسة دارالفنون تهران طب را آموخت، سپس به اصفهان آمده و به طبابت پرداخت. ظل السلطان حاکم اصفهان لقب «مؤتمن الحکما» را به او داد. وی طبیبی مردم دار و متدین و رؤوف به حال مستمندان بود.
مؤتمن الحکما کتاب «مرض نقرس و معالجات آن» را جهت ظل السلطان تألیف کرده و نسخة اصل آن در فهرست نسخه های خطی کتابخانة صارم الدوله به شماره222 و در فهرست نسخه های خطی کتابخانة عمومی اصفهان به شمارة 11568 معرفی شده است.
همچنین وی رساله «شیخ و شوخ» را در سال 1315ق کتابت کرده است. این نسخه نزد میرزا عبدالرزاق خان مهندس بغایری در تهران بوده است.
سرانجام میرزا عبدالرحیم حکیم در غره جمادی الاول1367ق وفات یافته و در تکیة خلیلیان به خاک سپرده شد.